Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte fredag 1. februar 2008 kl. 9:15 -12:40

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til stede: Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Lotte Hedeager; Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej; Olaf Christensen; Olaf Kristian Sund.

Vararepresentant: Maren Dale Lauten (frem til kl. 12.05)

Forfall: Tine Schenck

Fra instituttledelsen: forskningsleder Åsmund Egge (til 12.30)

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Åse F. Sørheim (referent).

Observatører: Jeremy Hutchings; Christopher Prescott

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 16.11.2007, se:
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2007/ref.styremote4.2007.html

B. Øvrige orienteringssaker

 • Medlem Bjarne Lie har flyttet og har derfor fremtidig ikke anledning til å møte, vararepresentanten er på forskningsopphold i USA og kan heller ikke møte. Man har vurdert å bytte møtedag, men fredagen må bibeholdes, altså er styret uten ekstern styrerepresentant. Styret har dermed ett mindre medlem i denne perioden.
 • Faglige prioriteringer er under siste utredning i fakultetet, papirer vil bli lagt frem i nær fremtid.
 • Medarbeiderundersøkelsen er nå ferdig og vil bli presentert for alle fakultetets medlemmer neste uke. Alle institutter skal ha orienteringsmøter mandag til torsdag neste uke. Etter at disse er avholdt, vil resultatet bli lagt ut på nettet i form av en samlet rapport for fakultetet. Hvert institutt legger også ut en rapport for sine ansatte. Det er ennå ikke avklart hvorvidt denne skal ligge åpent for allmennheten eller kun for de ansatte. Harald Schmedling er på kurs for presentasjon av undersøkelsen. Det er innkalt til allmøte for hele instituttet tirsdag 5.2.08 kl. 12.00. HF-aktuelt vil ha kommet ut om morgenen samme dag med noen hovedresultater.
 • Halvard Tjelmeland er utnevnt til ny tilsynssensor i historie, Torun Zachrisson er utnevnt til ny tilsynssensor i arkeologi. Det vil bli avholdt tilsynssensormøte 21.4.08.
 • Rådgivningsgruppe er opprettet innen avdeling for historie for intern personalsak. Gruppen er ledet av forskningsleder Åsmund Egge.
 • Instituttstyrer har tatt opp spørsmålet om hvordan utenominstituttlige oppdrag til medarbeiderne håndteres. Dagens praksis fører til en uttapping av undervisningsressurser som anses som problematisk. Det vil nedsettes en utredningsgruppe for dette. Det er ønskelig at slike oppdrag skal forhåndsgodkjennes av instituttledelsen og at det stilles vikarmidler til rådighet som kompensasjon. Dette vil bli tatt opp med fakultetsledelsen. Styret vil ta dette opp på ny når det foreligger et forslag fra utredningsgruppen.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling i åpent møte:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 01/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 1.2.2008: Mona R. Ringvej og Lotte Hedeager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 02/08
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte og fra Fagutvalg for historie

Saksdokumenter:
- Valgprotokoll av 24.1.2008
- Valgprotokoll fra Fagutvalget for historie av 30.1.2008 (delt ut på møtet)

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Mona Ringvej møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2008, med Anja Mansrud som vararepresentant.

Instituttstyret tar valginnberetningen fra studentene til etterretning og godkjenner at Olaf K. Sund møter som ordinær representant for studentene i 2008, med Maren D. Lauten som vararepresentant.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 03/08
Diskusjonssak: Valgt eller tilsatt instituttleder

Saksdokumenter:
- Powerpoint presentasjon fra HF

Saken legges frem for diskusjon. Enten man ønsker en valgt eller tilsatt styreleder, bør dette tas opp til vedtak på styremøtet 28.3.08, senest på styremøtet 25.4.08. De ansatte vil bli orientert via internavisen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 04/08
Budsjett for 2008

Saksdokumenter:

 • Notat av 29.1.2008 om forskningskomponenten i budsjettet for 2008
 • Søknad til OPA av 29.1.2008 om midler til likestillingsseminar for doktorkandidater og postdoktorer på historie
 • Budsjettnotat av 28.1.2008
 • 2 grafiske framstillinger av studiepoengproduksjonen 2003-2007
 • Tabellverk med underlagstall for budsjettets ulike komponenter
 • Forklaringer for de enkelte kostnadssteder

Vedtak:
Instituttstyret tar til etterretning det fremlagte budsjettforslag og ber instituttledelsen om å arbeide videre på grunnlag av den diskusjonen som har blitt ført i møtet. Endelig vedtak fattes på instituttstyremøte 22.2.08.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 1.2.2008
 

Jorunn Bjørgum                       Mona R. Ringvej                 Lotte Hedeager
Instituttleder

                                                                           Kristin Kjellberg
                                                                           Administrativ leder