Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte fredag 22. februar 2008 kl. 9:15 -11:10

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til stede: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej; Olaf Christensen; Olaf Kristian Sund; Julie Holme Dammann.

Vararepresentant: Jeremy Hutchings

Fra instituttledelsen: Åsmund Egge

Fra administrasjonen:  Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Åse F. Sørheim; Katrine Randin; Harald Schmedling (referent);

Observatører: Maren Dale Lauten; Linn Marie Krogsrud

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 1.2.2008, se:
http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote1.2008.html

B. Øvrige orienteringssaker.

 • Personalsak.
 • Medarbeiderundersøkelsen er presentert på allmøte 5.2.2008, lenke til rapporten ligger på instituttets hjemmesider. Et arbeidsutvalg bestående av Olaf Christensen, Gro Hagemann, Dowtje van der Meulen, Christopher Prescott, Mona R. Ringvej og Erling Sandmo er nedsatt av instituttleder. Utvalget skal forberede en diskusjon innen de forskjellige miljøene om resultatene av undersøkelsen og mulige tiltak.
 • Det skal avholdes allmøte 26.2.2008, som skal diskutere valgt eller tilsatt instituttleder ved IAKH.
 • Til orienteringssak i forrige møte om styrets sammensetning, skal styre drøfte styrets sammensetning og avgi en innstilling til fakultetsstyret.
 • Faglige prioriteringer, det foreligger en innstilling fra fakultetsledelsen. Instituttlederne har kommet med innspill, endelig versjon til fakultetsstyret ligger tilgjengelig på nettet.
 

Til behandling i åpent møte:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 05/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22.2.2008: Jeremy Hutchings og Mona Ringvej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 06/08
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene i arkeologi og/eller konservering.

Saksdokumenter:

 1. Notat av 14.2.2008 fra administrativ leder
 2. Valginnberetning av 30.1.2008 fra studentene i arkeologi
 3. Valginnberetning av 6.2.2008 fra studentene i konservering

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Julie Holme Dammann møter som ordinær representant for studentene i arkeologi og konservering i 2008, med Linn Marie Krogsrud som vararepresentant for begge fag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 07/08
Godkjenning av valginnberetning av vararepresentant til styret fra gruppen teknisk/administrativt personale

Saksdokumenter:

 1. Valginnberetning av 8.2.2008 fra det teknisk/administrative personalet ved IAKH

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Ane Ohrvik møter som vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt personale ut inneværende valgperiode.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 08/08
IAKHs årlige rapport om studiekvalitet H2006-H2007

Saksdokumenter:

 1. Rapport av 19.2.2008 (med vedlegg) fra undervisningsleder ettersendt

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser som det ble enighet om i møtet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 09/08
Budsjett for 2008
Se protokoll fra møtet 1.2.2008, sak 04/08.

Saksdokumenter:

 1. IAKHs langtidsbudsjett 2006-2012
 2. Budsjettoversikt for 2008 (hovedtall)
 3. Budsjettforslag for 2008 (detaljert budsjett)
 4. Notat fra økonomikonsulent av 15.2.2008
 5. Notat av 22.2.2008 fra instituttleder til styret ble delt ut i møtet
 6. Notat av 11.2.2008 fra fagutvalget på historie delt ut i møtet

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser som det ble enighet om i møtet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuelt
En sak meldt av Linn Marie Krogsrud: Flytting av håndboksamlingen i Blindernveien 11 til UB. Schmedling presiserte at boksamlingen skal gjennomgås og kontrolleres mot UBs samling i Georg Sverdrups hus. Bøker som ikke finnes der vil overført til UB, katalogisert og oppstilt i Georg Sverdrups hus. Dubletter og tidsskrifter som finnes på UB blir stående igjen i Blindernveien.


Oslo, 22. februar 2008

Jorunn Bjørgum                       Mona R. Ringvej                 Jeremy Hutchings
Instituttleder

 

                                                                           Kristin Kjellberg
                                                                           Administrativ leder