Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte fredag 25. april 2008 kl. 9:00 -10:30

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til stede:
Medlemmer: Jorunn Bjørgum (møteleder); Rasmus Brandt; Lotte Hedeager; Hilde Sandvik; Mona R. Ringvej (fratrådte under sak 12/08); Olaf Christensen; Olaf Kristian Sund; Julie Holme Dammann.

Vararepresentant: Anja Mansrud (under sak 12/08).

Observatører:
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Erlend Haavardsholm; Gro Smenes; Katrine Randin; Harald Schmedling (referent);
Øvrige observatører: Christopher Prescott; Linn Marie Krogsrud og Ane Ohrvik.
Disse ble gitt talerett i møtet, jfr. tidligere vedtak i instituttstyret.


Orienteringssaker:
A. Protokoll fra instituttstyremøtet 22.2.2008
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote2.2008.html

B. Medarbeiderundersøkelsen: referat fra seminar og tiltaksplan.
Se for øvrig under orienteringssaker fra styremøtene 1.2.2008 og 22.2.2008.
Tiltak som iverksettes umiddelbart: utarbeidelse av organisasjonskart; utredning av instituttets organisasjon og undervisningskoordinatorenes rolle. Semesterstartseminaret iverksettes fra og med høstsemesteret. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal forbede et felles faglig seminar.

Saksdokumenter:
- Notat/referat av 9.4.2008 om seminar avholdt 1.4.2008
- Tiltaksplan av 10.4.2008

C. Øvrige orienteringssaker.
Førsteamanuensis Jilleen Nadolny ved konserveringsstudiet har sagt opp sin stilling.
En foreløpig oversikt viser at det skal avholdes i alt 12 doktorgradsdisputaser i inneværende år.

Til behandling i åpent møte:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 10/08
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 25.4.2008: Hilde Sandvik og Olaf Christensen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 11/08
Valg eller tilsetting av instituttleder ved IAKH for perioden 2009-2012
Saken har vært drøftet i instituttstyrets møte 1.2.2008, se under sak 03/08:
http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote1.2008.html

Saksdokument:
- Notat av 15.4.2008 fra instituttleder

Vedtak:
Det ble avgitt 7 stemmer for tilsatt leder.
Det ble avgitt 1 stemme for valgt leder.
Instituttstyret går inn for tilsatt i leder i kommende valgperiode.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 12/08
Førsteamanuensisstilling i antikkens historie, stans i tilsettingsprosessen
I styremøte 23.3.2007, sak 09/07, ble det vedtatt å lyse ut en førsteamanuensisstilling i antikkens historie, se protokoll fra styremøte:
http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/ref.styremote2.2007.html

Saksdokument:
- Notat av 8.4.2008 fra instituttleder

Vedtak:
Instituttleders forslag falt mot en stemme. Tilsettingsprosessen videreføres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sak 13/08
Forslag til utlysning av førsteamanuensisstilling på konservering

Saksdokument:
- Utkast til utlysningstekst av 17.4.2008

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Styret gir instituttledelsen fullmakt til å ferdigredigere utlysningsteksten før den sendes fakultetet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuelt
Lotte Hedeager reiste spørsmål om hvorvidt man også har til hensikt å stanse arbeidet med den utlyste stillingen i middelalderhistorie. Instituttleder opplyste at det foreligger ingen planer om å stanse det igangsatte bedømmelsesarbeidet med den utlyste stillingen i middelalderhistorie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslo, 25. april 2008


Jorunn Bjørgum                       Olaf Christensen                 Hilde Sandvik
Instituttleder

 

                                                                           Kristin Kjellberg
                                                                           Administrativ leder