Instituttstyret for IAKH


Innkalling til møte onsdag 9. desember 2009 kl. 10:00.

Sted: Lysebu, Lysebuveien 12, Holmenkollen

 

Til dagsorden: (revidert 8.12.2009)


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 11. november 2009
 

B. Øvrige orienteringssaker.


Til behandling:


Sak 22/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. desember 2009: ………………………….. og ………………..


Sak 23/09
Forslag til faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013

Saksdokumenter:
- Utkast av 2.12.2009 fra instituttleder Vedlegg 1 | Vedlegg 2 | Vedlegg 3 | Vedlegg 4

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

Sak 24/09
Tilsetting av doktorgradsstipendiatstilling ved Avdeling for historie, Norsk skipfarts historie
Se også protokoll fra møte i styret, 14.10.2009, under sak 17/98:
http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2009/prot_14_10_09.html

Saksdokumenter:
- Saksfremlegg av 8.12.2009 med vedlegg

Vedtaksforslag:
Instituttstyret tilsetter ….. i midlertidig treårig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Norsk skipsfarsts historie med 100 % finansiering fra Norges rederiforbund, ved IAKH/Avdeling for historie.


Eventuelt


Oslo, 2. desember 2009 (revidert 8.12.2009)


Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder