Instituttstyret for IAKH


Innkalling til møte

onsdag 11. februar 2009 kl. 9:15.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

 

Til dagsorden:

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 28. januar 2009

 

B. Øvrige orienteringssaker.

 

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 03/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11.2.2009: ………………………….. og ………………..

 

 

Sak 04/09

Observatører med talerett i styret i inneværende valgperiode

 

Saksdokumenter:

- Notat av 4.2.2009 fra instituttleder vedlagt

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

Sak 05/09

Instituttbudsjett 2009

 

Saksdokumenter:

-        Regnskap 2008

-   Budsjettfremlegg 2009

-   Budsjettnotat fra instituttleder

-   Notat om hvordan IAKHs inntekter genereres

 

Vedtaksforslag:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

Oslo, 4. februar 2009

 

 

Lotte Hedeager

Instituttleder

 

                                                                           Kristin Kjellberg

                                                                           Administrativ leder