Instituttstyret for IAKH

 

Innkalling til møte onsdag 14. oktober 2009 kl. 9:30.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 --------------------------------------------------------------------

Til dagsorden:

 --------------------------------------------------------------------
Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 10.06.2009

B. Øvrige orienteringssaker

  --------------------------------------------------------------------

Til behandling:


Sak 15/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14.10.2009: ………………………….. og ………………..

 --------------------------------------------------------------------
Sak 16/09
Godkjenning av valginnberetning av ny vararepresentant til styret fra gruppen teknisk/administrativt personale

Saksdokumenter:
- Valginnberetning av 4.9.2009 fra gruppen teknisk/administrativt personale

Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Erlend K. Haavardsholm møter som vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt personale frem til 31.12.2009.

 --------------------------------------------------------------------
Sak 17/09
Utlysning av doktorgradsstipendiatstilling ved Avdeling for historie, Norsk skipfarts historie

Saksdokumenter:
- Forslag til kunngjøringstekst med følgenotat av 5.10.2009

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

 --------------------------------------------------------------------
Sak 18/09
Opprettelse av årsenhet i historie

Saksdokumenter:
- Notat av 6.10.2009 fra undervisningsleder med vedlegg

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner søknaden om å opprette en årsenhet i historie.

 --------------------------------------------------------------------
Sak 19/09
Instituttleders undervisningsbankinnskudd

Saksdokumenter:
- Notat av 5.10.2009 fra undervisningsleder

Vedtaksforslag:
Legges frem i møtet.

 -------------------------------------------------------------------- 

Eventuelt

 --------------------------------------------------------------------
Oslo, 6. oktober 2009


Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder