Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte

onsdag 22. april 2009 kl. 11:15 – 11:57.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

 

Til stede:

Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Mikael Amadeus Bjerkestrand, Maren Dahle Lauten.

 

Varamedlemmer: Tine S. Kristensen, Trond Svandal.

 

Observatører: Tor Egil Førland, Lise Amalie Elle, Dan Roger Luneborg Kvilstad.

 

Fra administrasjonen: Erlend Haavardsholm, Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

 

 

Til dagsorden:

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 11. mars 2009

Se /iakh/om/organisasjon/styret/moter/2009/prot_11_03_09.html

 

B. Arbeidsgruppen som gjennomgår IAKHs økonomi: fremdriftsrapport.

Gruppen har konsentrert seg om det store overskuddet på det vitenskapelige personalets arbeidsstidsregnskap og hvordan dette kan løses. Man ser kritisk på hvordan instituttets undervisningsressurser brukes. Man regner med at rapporten skal kunne legges frem for styret i møtet 11. juni. Saken skal også legges frem for organisasjonene.

 

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 10/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22.4.2009: Tine S. Kristensen og Christopher Prescott.

 

 

Sak 11/09

Høring av forslag til endringer i HFs bachelorprogrammer og programadministrasjon

 

Saksdokumenter:

-         Høringsnotat fra HF av 16. mars 2009

-         IAKHs høringsuttalelse av 15. april 2009

 

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

 

 

 

 

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

 

Oslo, 22. april 2009

 

 

 

Lotte Hedeager               Tine S. Kristensen                    Christopher Prescott

Instituttleder

 

 

                                                                                    Kristin Kjellberg

                                                                                    Administrativ leder