Instituttstyret

 

 

Protokoll fra møte

onsdag 10. juni 2009 kl. 9:30 - 12:05.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Til stede:

Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Elise Naumann, Tine S. Kristensen, Maren Dahle Lauten, Carsten Paludan-Müller;

 

Varamedlemmer: Einar Lie, Lisa Amalie Elle;

 

Observatører: Tor Egil Førland, Trond Svandal, Douwtje van der Meulen;

 

Fra administrasjonen: Erlend Haavardsholm (under orienteringssak B), Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

 

 

Til dagsorden:

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 22.4.2009

 

B. Regnskapsrapport pr. 30.4.2009

Saksdokumenter:

- Notat av 30.4.2009 fra instituttleder til HF

- Rapport pr. 30.4.2009

- Rapport pr. 30.4.2009

 

C. Øvrige orienteringssaker:

Arbeidsgruppen som gjennomgår IAKHs økonomi: fremdriftsrapport.

Gruppen har konsentrert seg om det store overskuddet på det vitenskapelige personalets arbeidstidsregnskap. Man arbeider nå med å gjennomgå langtidsbudsjett.

Avskjedigelse ved IAKH.

Fakultetsstyremøtet (FS) fredag 12. juni 2009 vil vedta en ny budsjettmodell. Det er utredet og simulert tre forskjellige modeller. Det er hovedprinsippene som skal vedtas 12. juni. Endelig vedtak blir fattet i september. FS skal også behandle reorganisering av bachelorstudiene.

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 12/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 10.6.2009: Einar Lie og Maren Dahle Lauten.

 

 

Sak 13/09

Førsteamanuensisstilling i antikkens historie, vurdering av videre fremdrift i saken

 

Saksdokumenter:

-         Notat av 3.6.2009 fra undervisningsleder

-         E-post av 9.6.2009 fra førsteamanuensis Knut Ødegård delt ut i møtet

 

Se for øvrig protokoll fra møte 23.3.2007, sak 9/07:

Se også protokoll fra møte 25.4.2008, sak 12/08:

 

Se også protokoll fra møte 17.10.2008, under orienteringssaker:

 

Vedtak:

Det ble votert over følgende to alternativer:

 

(a) arbeidet med å tilsette en førsteamanuensis i antikkens historie videreføres. Det ble avgitt 3 stemmere for (Sandvik, Lauten og Elle), det ble avgitt 5 stemmer i mot (Hedeager, Naumann, Kristensen, Paludan-Müller, Lie). Dermed falt forslaget.

 

(b) arbeidet med å tilsette en førsteamanuensis i antikkens historie stoppes og stillingen trekkes tilbake, under henvisning til at undervisningsbehovet som var et premiss for at stillingen ble utlyst, ikke er til stede.

Det ble avgitt 5 stemmer for (Hedeager, Naumann, Kristensen, Paludan-Müller, Lie), det ble avgitt 3 stemmer mot (Sandvik, Lauten og Elle). Dermed ble punkt B vedtatt mot tre stemmer.

 

 

Sak 14/09

Sanering og styring av arbeidspliktregnskapet ved IAKH

 

Saksdokumenter:

- Notat av 5.6.2009 fra undervisningsleder

 

Vedtak:

Styret ber instituttledelsen sanere de akkumulerte overskuddene på arbeidsregnskapene per 1.1.2009 etter modellen skissert i pkt 4 i notatet:

  • Overskudd over ett semesters undervisningsplikt skal settes i en ”undervisningsbank”. I perioden 2009–12 kan ”innskuddene”

    • konverteres til driftsmidler med en sats på 50 kr per innskuddstime; eller

    • konverteres til forskningstermingrunnlag med en dividende på 1:4; eller

    • konverteres til redusert undervisningsplikt med en dividende på 1:4, med et maksimalt uttak per semester på 10 % av undervisningsplikten.

  • Overskuddstimer inntil et halvt semesters undervisningsplikt kan settes inn i undervisningsbanken høsten 2009 og konverteres til driftsmidler med en sats på 100 kr per innskuddstime eller konverteres til redusert undervisningsplikt med en dividende på 1:2, med et maksimalt uttak per semester på 10 % av undervisningsplikten.

  • Ved utgangen av 2012 avvikles undervisningsbanken og resterende innskudd strykes.

 

Styret understreker overfor instituttledelsen viktigheten av å gjennomgå IAKHs opptakskvoter og undervisningstilbud med sikte på å bringe tilbudet i balanse med tilgjengelige timeressurser fra fast vitenskapelige ansatte og budsjettmidler for timelærere.

Styret forutsetter at instituttledelsen aktivt bruker arbeidsregnskapet til å verne om lærernes forskningstid og fritid, etter de prinsippene som er skissert i pkt 5 i notatet.

Styret ber instituttledelsen innen utgangen av første tertial 2010 legge fram en rapport om arbeidsregnskapene ved IAKH per 1.1.2010.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

 

Oslo, 10. juni 2009

 

 

 

Lotte Hedeager                        Maren Dahle Lauten                           Einar Lie

Instituttleder

 

 

Harald Schmedling

Fung. administrativ leder