Instituttstyret for IAKH

 

 

 
Protokoll fra møte onsdag 9. desember 2009 kl. 10:00 – 10:30.
 

 

Sted: Lysebu, Lysebuveien 12, Holmenkollen

 

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Elise Naumann, Tine S. Kristensen, Mikael Amadeus Bjerkestrand, Maren Dahle Lauten, Carsten Paludan-Müller;

Observatører: Tor Egil Førland; Lisa Amalie Elle, Trond Svandal, Sheila Coulson, Finn Erhard Johannessen, Louise K. Dedichen, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Erlend Haavardsholm, Mimi Koppang, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden: En ekstra sak ble ført opp som vedtakssak, sak 24/09.

 

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 11. november 2009
 

B. Øvrige orienteringssaker.
Alle ansatte har fått tilsendt UiOs utkast til Strategisk Plan


Til behandling:


Sak 22/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 9. desember 2009: Tine S. Kristensen og Mikael Amadeus Bjerkestrand.


Sak 23/09
Forslag til faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013

Saksdokumenter:
- Utkast av 2.12.2009 fra instituttleder Vedlegg 1 | Vedlegg 2 | Vedlegg 3 | Vedlegg 4

Vedtak:
Hilde Sandvik fremmet et forslag om å stryke en setning i siste avsnitt på side 3 av det utsendte forslag. Forslaget falt med en stemme (Sandvik).
Instituttstyret slutter seg for øvrig til det fremlagte forslag til faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013.


Sak 24/09
Tilsetting av doktorgradsstipendiatstilling ved Avdeling for historie, Norsk skipfarts historie

Se også protokoll fra møte i styret, 14.10.2009, under sak 17/98:
http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2009/prot_14_10_09.html

Saksdokumenter:
- Saksfremlegg av 8.12.2009 med vedlegg

Vedtak:
Instituttstyret tilsetter Eivind Merok i midlertidig treårig stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Norsk skipsfarsts historie med 100 % finansiering fra Norges rederiforbund.


Eventuelt


Oslo, 9. desember 2009

 


Lotte Hedeager     Tine S. Kristensen     Mikael Amadeus Bjerkestrand
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder