Instituttstyret for IAKH

  

 

Protokoll fra møte

onsdag 11. februar 2009 kl. 9:15 – 12:05.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

 

Til stede, medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Elise Naumann, Mikael Amadeus Bjerkestrand, Maren Dahle Lauten, Carsten Paludan-Müller.

 

Til stede, varamedlemmer: Einar Lie, Tine S. Kristensen.

 

Observatører: Trond Svandal, Douwtje van der Meulen, Tor Egil Førland, Lise Amalie Elle.

 

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Erlend Haavardsholm, Harald Schmedling (referent).

 

 

Til dagsorden:

 

En sak meldt under eventuelt.

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 28. januar 2009
/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2009/prot_28_01_09.html

- Merknad til protokollen: Protokoll fra møtet 28.1.2009 inneholder en misforståelse i forhold til fakultetets myndighet når det gjelder disposisjon av instituttets budsjett.

 

B. Øvrige orienteringssaker:

- Fakultet har fastsatt at ansvaret for programmene overføres til IAKH fra og med 12.2.2009. Studieleder Tor Egil Førland går inn som leder for programrådene for henholdsvis historie og arkeologi/konservering.

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 03/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11.2.2009: Hilde Sandvik og Elise Naumann.

 

 

Sak 04/09

Observatører med talerett i styret i inneværende valgperiode

 

Saksdokumenter:

- Notat av 4.2.2009 fra instituttleder vedlagt

 

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

 

 

Sak 05/09

Instituttbudsjett 2009

 

Saksdokumenter:

-        Regnskap 2008

-   Budsjettfremlegg 2009

-   Budsjettnotat fra instituttleder

-   Notat om hvordan IAKHs inntekter genereres

 

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet:

-         Styret ber om at bevilgningen til Fosam synliggjøres inn i instituttbudsjettet i fremtiden

-         Fra og med neste år endres budsjetteringsrutinene: avdelingene må komme med innspill før budsjettet sendes til styret

-         Forskning: Det settes av Kr. 40.000 til OAS

-         Undervisning: Støtte til arkivreiser for masterstudenter økes med Kr. 45.000 til Kr. 250.000. Undervisningsleder bes om utarbeide felles regler og satser for alle studenter ved instituttet

-         Det settes av Kr. 60.000 til faglige tiltak for studentene

-         Styret mener det er et sterkt behov for å ansette i den utlyste antikkstillingen. Frem til gjennomgangen av instituttets økonomi er gjennomført i samarbeid med fakultetet, ønsker styret nå ikke å gjøre et vedtak som lukker ethvert økonomisk handlingsrom i budsjettet. Når det pågående arbeidet er gjennomført, ønsker styret å få gjennomført ansettelse i antikkstillingen.

 

Representanten Hilde Sandvik fremmet følgende alternativ til siste ledd i vedtaket:

Antikkstillingen legges inn i budsjettet fra 1.5.2009 slik den forelå i budsjettforslaget pr. 28.1.2009.

 

Det ble avgitt en stemme for Sandviks forslag.

 

Protokolltilførsel fra Tor Egil Førland:

Nestleder konstaterer at styret ved IAKH i forrige periode ikke fikk forelagt årsrapport til godkjenning, slik det er foreskrevet i Styrings- og administrasjonsreglement § 2.1.

 

 

 

 

Eventuelt

 

Det ble orientert om prosedyrer omkring valg av studentrepresentanter til styret.

 

 

 

 

Oslo, 11. februar 2009

 

 

Lotte Hedeager                        Hilde Sandvik                           Elise Naumann

Instituttleder

 

 

                                                                                     Kristin Kjellberg

                                                                                     Administrativ leder

 

 


Notat om endring i resultatbasert tildelinger, bortfall av insentivmidler, datert 6.2.2009 delt ut i møtet.