Instituttstyret for IAKH

 
Protokoll fra møte

onsdag 11. mars 2009 kl. 9:30 – 10:50.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Til stede, medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Elise Naumann, Gro Enerstvedt Smenes Mikael Amadeus Bjerkestrand, Maren Dahle Lauten, Carsten Paludan-Müller.

 

Observatører: Trond Svandal, Douwtje van der Meulen, Tor Egil Førland, Lise Amalie Elle, Dan Roger Luneborg Kvilstad.

 

Fra administrasjonen: Tine S. Kristensen, Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

 

 

Til dagsorden:

 

En ekstraordinær vedtakssak ble meldt inn: valg av ny vararepresentant for studenter. En sak meldt under eventuelt.

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 11. februar 2009

B. Budsjettsituasjonen:

Budsjettet er styrket med nesten Kr. 500.000,-. Beløpet øremerkes styrking av undervisningen.

 

C. Arbeidsgruppen som gjennomgår IAKHs økonomi

Det arbeides videre med bakgrunnsmaterialet.

 

D. Avskjedigelse ved IAKH

 

E. Stillingsplan

Stillingsplanen skal godkjennes av styret i løpet av vårsemesteret. Det arbeides videre med bakgrunnsmaterialet.

 

F. Øvrige orienteringssaker:

- IAKH/historie og IKOS er ikke lenger med i planene om innflytting i PO-bygget.

- Stillingen i antikkens historie, jfr. protokoll fra møtet 11.2.2009 under sak 5/09.

 

 

Til behandling:

 

 

Sak 06/09

Godkjenning av valginnberetning av ny vararepresentant til styret fra studentene

 

Saksdokumenter:

-         Valginnberetning av 11.3.2008 fra studentenes fagutvalg

 

Vedtak:

Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Lisa Amalie Elle møter som vararepresentant for studentene i inneværende valgperiode.

 

 

Sak 07/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. mars 2009: Gro Enerstvedt Smenes og Elise Naumann.

 

 

Sak 08/09

Årlig instituttrapport om studiekvalitet for 2008 for IAKH

 

Saksdokumenter:

-         Rapport av 3.3.2009 med vedlegg

 

Vedtak:

Instituttstyret slutter seg til den fremlagte rapport, men ber om at tallene for undervisningsårsverk under pkt. 3.6 kvalitetssikres.

 

 

Sak 09/09

Tilsidesettelse av sakkyndig vurdering. Førsteamanuensisstilling i norsk middelalderhistorie. Forslag om å trekke stillingen

 

Saksdokumenter:

-         Fremleggsnotat av 3.3.2009 med vedlegg.

 

Vedtak:

Førsteamanuensisstillingen i norsk middelalderhistorie trekkes på grunn av den økonomiske situasjonen og at den aktuelle tilsettingssaken avsluttes med dette. Utlysning av en førsteamanuensisstilling i middelalderhistorie vil bli prioritert når instituttets økonomiske rammer tillater det.

 

 

Eventuelt

Representanten Christopher Prescott leverte inn følgende anmodning til til instituttledelsen:

Instituttledelsen bes om å utarbeide en tilsettingsplan for IAKH i løpet av våren, på grunnlag av UiOs faglige prioriteringer og instituttets forskningsambisjoner og beregninger av undervisnings- og veiledningsbehov i de ulike perioder/felter. Det foretas ingen faste vitenskapelige tilsettinger eller nyutlysninger i historie eller arkeologi inntil styret har godkjent tilsettingsplanen og fått seg forelagt resultatet fra arbeidsgruppen der fakultets- og instituttledelsen sammen gjennomgår IAKHs økonomi og arbeidsgrupper.

 

 

 

Oslo, 11. mars 2009

 

 

 

Lotte Hedeager               Gro Enerstvedt Smenes           Elise Naumann

Instituttleder

 

 

 

                                                                                    Kristin Kjellberg

                                                                                    Administrativ leder