Instituttstyret for IAKH

 

Protokoll fra møte onsdag 11. november 2009 kl. 9:30 – 10:50.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Elise Naumann, Mikael Amadeus Bjerkestrand;

Varamedlemmer: Erlend Haavardsholm, Dan Roger Luneborg Kvilstad;

Observatører: Tor Egil Førland; Einar Lie; Trond Svandal, Douwtje van der Meulen, Lisa Amalie Elle;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 14.10.2009

B. Budsjett 2010.
Den nye finansieringsmodellen vedtatt av FS i forrige månede. Ulike simuleringer viser ulike tall for instituttene. Foreløpige tall viser at IAKH kanskje får Kr. 400.000 mer i 2010 i forhold til årets budsjett når ekstra millionen er holdt utenfor.

C. Øvrige orienteringssaker.
Avskjedssak er berammet til 11. januar 2009 og det er satt av fire dager i retten.
Årsenhet i historie vedtatt opprettet i FS med 50 plasser fra neste høst.
Erling Sandmo arbeider med opprettelse av forskergrupper.


Til behandling:


Sak 20/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11.11.2009: Hilde Sandvik og Christopher Prescott.


Til diskusjon:


Sak 21/09
Forslag til faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013

Saksdokumenter:
- Utkast av 3.11.2009 fra instituttleder
- Kommentarer og innspill fra ansatte ved instituttet
- Referat fra drøftningsmøte med organisasjonene 4.11.2009 om IAKHs stillingsplan

Stillingsplanen ble gjennomgått i detalj. Kommentarer som ble framført i møtet søkes innarbeidet i dokumentet som legges frem for styret for endelig vedtak 9.12.2009.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 11. november 2009

 

Lotte Hedeager                    Hilde Sandvik                       Christopher Prescott
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder