Instituttstyret for IAKH


Protokoll fra møte onsdag 14. oktober 2009 kl. 9:30 – 10:15. 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til stede:
Medlemmer: Hilde Sandvik, Elise Naumann, Christopher Prescott, Maren Dahle Lauten;

Varamedlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Ingrid Fuglestvedt, Erlend Haavardsholm, Lisa Amalie Elle;

Observatører: Trond Svandal, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

 --------------------------------------------------------------------
Til dagsorden:

 --------------------------------------------------------------------
Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 10.06.2009

B. Øvrige orienteringssaker:
- Personalsak
- Arbeidsgruppen med representanter fra HFs og IAKHs ledelse som har gjennomgått instituttets økonomi har avsluttet sitt arbeid. Gruppen konstaterer at instituttet har økonomien under kontroll. IAKH friskmeldes.
- Ny budsjettfordelingsmodell ved HF, fastlegges i fakultetsstyret senere denne måned. Alle budsjettsimuleringer så langt viser at IAKH får ett større tilskudd fra og med neste budsjettår hva angår basisdelen. Den resultatbaserte delen gir antakelig ikke større tilskudd. Det vil bli nærmere redegjort for fakultetsstyrets vedtak i neste instituttstyremøte.
- Instituttledelsen arbeider med et utkast til stillingsplan. Planen skal drøftes med organisasjonene samt ved avdelingene før det legges frem for instituttstyret 11. november 2009.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

--------------------------------------------------------------------

Til behandling:


Sak 15/09
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14.10.2009: Ingrid Fuglestvedt og Erlend Haavardsholm.

--------------------------------------------------------------------

Sak 16/09
Godkjenning av valginnberetning av ny vararepresentant til styret fra gruppen teknisk/administrativt personale

Saksdokumenter:
- Valginnberetning av 4.9.2009 fra gruppen teknisk/administrativt personale

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Erlend K. Haavardsholm møter som vararepresentant for gruppen teknisk/administrativt personale frem til 31.12.2009.

--------------------------------------------------------------------

Sak 17/09
Utlysning av doktorgradsstipendiatstilling ved Avdeling for historie, Norsk skipfarts historie

Saksdokumenter:
- Forslag til kunngjøringstekst med følgenotat av 5.10.2009

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til utlysningen med forbehold om at det foreligger endelig og bindende garanti for finansiering av stipendet i hele perioden, inklusive eventuelt gjennomføringsstipend.

--------------------------------------------------------------------

Sak 18/09
Opprettelse av årsenhet i historie

Saksdokumenter:
- Notat av 6.10.2009 fra undervisningsleder med vedlegg

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner søknaden om å opprette en årsenhet i historie.

--------------------------------------------------------------------

Sak 19/09
Instituttleders undervisningsbankinnskudd

Saksdokumenter:
- Notat av 5.10.2009 fra undervisningsleder

Vedtak:
Siden instituttleder ikke har undervisningsplikt i lederperioden, gis hun anledning til å utsette eventuelle timeuttak fra undervisningsbanken til perioden 2013–16.

 --------------------------------------------------------------------
 

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 14. oktober 2009

 

Tor Egil Førland                              Ingrid Fuglestvedt                                         Erlend K. Haavardsholm
Stedfortreder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder