Instituttstyret for IAKH

 

 

Protokoll fra møte

onsdag 28. januar 2009 kl. 9:15 – 10:50.

 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

 

Til stede, medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott. Elise Naumann, Gro Enerstvedt Smenes, Mikael Amadeus Bjerkestrand, Maren Dahle Lauten, Carsten Paludan-Müller.

 

Observatører: Trond Svandal, Tine S. Kristensen, Dan Roger Kvilstad.

 

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Erlend Haavardsholm, Harald Schmedling (referent).

 

 

Orienteringssaker:

 

A. Styrings- og administrasjonsreglement og forretningsorden, en presentasjon.

Saksdokumenter:

- Powerpointpresentasjon fra Det humanistiske fakultet

 

B. Orientering om instituttets innstillings- og tilsettingsutvalg

Saksdokumenter:

- Notat av 21.1.2009 fra instituttleder

 

C. Øvrige orienteringssaker:

- Endringer i programstrukturen ved HF, IAKHs programmer for historie og arkeologi/konservering blir uproblematisk plassert ved IAKH. Uavklart omkring programrådenes sammensetning.

- Universitetets forskningspris, formidlingspris og læringsmiljøpris. Kunngjøres ved instituttet, alle miljøer kan komme med innspill og instituttleder foretar nominering.

 

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

 

Til dagsorden:

En sak meldt under eventuelt, bortfall av kvalifiseringsoppgave.

 

 

Til behandling i åpent møte:

 

 

Sak 01/09

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

 

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 28.1.2009: Hilde Henriksen Waage og Mikael Amadeus Bjerkestrand.

 

 

Sak 02/09

Diskusjonssak: Instituttbudsjett 2009

 

Saksdokumenter:

-         Dekknotat av 21.1.2009 fra økonomikonsulent

-         Budsjettutkast pr. 21.1.2009

-         Følgende dokumenter fra HF vedlegges, men er kun ment som bakgrunnsinformasjon for dem som ønsker å forstå budsjettets ulike elementer og hvordan det er bygd opp:

-         Vedtaksnotat av 12.12.2008 fra dekanen til fakultetsstyret

-         Budsjettnotat av 3.12.2008

-         Vedlegg 1: Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13

 

En av HF nedsatt arbeidsgruppe som gjennomgår IAKHs budsjettforslag, en ser nærmere på instituttets økonomi, samt inntjenningsgrunnlag.

Budsjettforslaget ble gjennomgått i detalj av økonomikonsulent Erlend Haavardsholm.

Styret etterlyser regnskapstallene for 2008.

Fakultetets assisterende direktør har bedt IAKH om å vedta et budsjett hvor det ikke regnes med tilsetting i to utlyste stillinger på historie. Antikkstillingen ligger inne med 8 måneders lønn. Enkelte av styrets medlemmer ber om at denne stillingen beholdes i forslaget, hvis den ikke legges inn i budsjettet må midlene holdes tilbake.

Enkelte poster som nå er spredt på flere poster bør slås sammen, eksempelvis postene 22, 23 og 30. 33, 34 og 35 bør også slås sammen. Den faglige spesifikasjonen beholdes.

Styrets medlemmer hefter ikke personlig for et budsjett som eventuell vedtas med underskudd.

Styret etterlyser en redegjørelse for hvordan inntektene genereres og hvilke faglige prioriteringer som ligger til grunn for de budsjettmessige disponeringer.

Størrelsen på personlige driftsmidler bør ikke endres.

Innspill fra avdelingene etterlyses i budsjettprosessen.

Det bør settes av midler under posten for gjesteforelesere, instituttseminarposten bør gjelde alle av instituttets fag samt konferansen på konservering slås sammen til en felles post Kr. 80.000.

Det gis full kompensasjon for instituttleder gjelder for hele fireårsperioden, HF tildeler midler for 33 % av en vit.ass.-stilling og inngår i finansieringen. Stillingen blir lyst ut som et universitetslektorat.

Det ble orientert om innføringen av reell internhusleie fra og med neste år. I år er et mellomår. Instituttene må gå kritisk gjennom bruk av sine egne arealer.

Styret ønsker at budsjettpostene ledsages av forklarende kommentarer.

 

 

 

 

Eventuelt

 

Bortfall av kvalifiseringsoppgave ved undervisningsleder Tor Egil Førland.

Den forrige instituttledelsen fjernet kvalifiseringsoppgavene på historie på lavere grads nivå. Dette har studentene reagert på, men inneværende vårsemester må gjennomføres uten kvalifiseringsoppgavene. En vil bruke vårsemesteret til å høste erfaringer. Instituttet beklager dypt hvordan vedtakene ble gjort i fjor og beklager også at studentene ikke ble informert.

 

Hilde Henriksen Waage pekte på problemer med utskriving av styrepapirer og saksdokumenter til innstillings- og tilsettingsutvalget. Fortrolige saksdokumenter til innstillings- og tilsettingsutvalget blir herved delt ut manuelt. Administrasjonen vil se nærmere på rutiner for utsending av saksdokumentene til styret.

 

 

Oslo, 28. januar 2009

 

 

 

Lotte Hedeager     Hilde Henriksen Waage             Mikael Amadeus Bjerkestrand

Instituttleder

 

 

 

                                                                                     Kristin Kjellberg

                                                                                     Administrativ leder