Instituttstyret ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Innkalling til møte onsdag 3. februar 2010 kl. 14:00 (MERK TIDSPUNKT!)
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 9.12.2009
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2009/prot_10_12_09.html

B. Øvrige orienteringssaker.


Til behandling:


Sak 01/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. februar 2010: ………………………….. og ………………..


Sak 02/10
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte

Saksdokumenter:
- Valgprotokoll fra møte 27.11.2009

Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Trond Svandal møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2010, med Atle Omland som vararepresentant.
 

Sak 03/10
Diskusjonssak: Årsplan 2010

Saksdokumenter:
- Utkast av 26.1.2010 fra nestleder


Sak 04/10
Diskusjonssak: Instituttbudsjett 2010

Saksdokumenter:
- Dekknotat av 27.1.2010 fra økonomikonsulent
-Budsjettutkast pr. 21.1.2009 
 

Til behandling i lukket møte:

Sak 05/10
Tilsetting i post doc stilling: historieskrivingens kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger

Saksdokumenter:
-  Fremleggsnotat (med vedlegg) av 29.1.2010.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innstillingen og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Eventuelt


Oslo, 27. januar 2010


Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder