Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte onsdag 8. september 2010 kl. 14:00.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til dagsorden:


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 14.4.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2010/prot-14.04-2010.html

B. Status for arbeidet med utlyste vitenskapelige stillinger.

C. HFs strategiske plan.

D. Regnskap pr.31.7.2010.
Saksdokumenter: Ettersendes
- Notat av 1.9.2010 fra økonomikonsulent til styret
- Avviksrapport pr. 31.7.2010 

E. Budsjett 2011
Saksdokumenter:
- Notat av 30.8.2010 fra HF: tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer, oppsummering
- Fordelingsbrev av 30.6.2010 fra universitetsdirektøren til HF
- Foreløpig budsjett HF for 2011, fordeling av hovedtildeling

F. Øvrige orienteringssaker

 

Til diskusjon:

Sak 16/10
Norgeshistorie på nett.
Legges frem i møtet.

Sak 17/10
Undervisningsbehov i historie.
Legges frem i møtet.

 

Til behandling:


Sak 18/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet …..2010: ………………………….. og ………………..


Eventuelt

 


Oslo 1. september 2010

 

Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder
 

Publisert 3. sep. 2010 11:07 - Sist endret 21. okt. 2010 12:10