Instituttstyret for IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 15. desember 2010 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 17. november 2010
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Flytting til NT
Saksdokumenter:
- Notat av 2.12.2010 fra rom- og flyttekomitéen til HF

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 25/10: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet ……. 2010: ……………………………… og ………………...

Sak 26/10: Budsjett 2011
Saksdokumenter:
- Notat av 7.12.2010 fra økonomileder til instituttstyret og budsjettutkast
Forslag til vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 27/10: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte
Saksdokumenter:
- Notat av 7.12.2010 fra Kristin Kjellberg og Bård Frydenlund til styret
Forslag til vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Morten Ottosen møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2011, med Lene Os Johannessen som vararepresentant.


Eventuelt


Oslo, 8. desember 2010


Lotte Hedeager
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder
 

Publisert 10. des. 2010 11:35 - Sist endret 10. des. 2010 12:22