Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte onsdag 17. februar 2010 kl. 14:00 (MERK TIDSPUNKT!) 

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til dagsorden: NB! Revidert 12.2.2010:

Sak 10/10 Utlysning av vikariat som førsteamanuensis i arkeologi utgår og overføres til møte i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalget innkalles til møte i forlengelse av møtet i styret samme dag, samme sted.

Orienteringssak C. Regnskapsrapport 2009 overføres til ordinær vedtakssak, som sak 13/10.


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 3.2.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2010/prot-03.02-2010.html

B. Årlig rapport om studiekvalitet ved studieprogrammene for høst ’08, vår ’09 og høst ’09:

Saksdokumenter:
-Årlig rapport for arkeologi og konserveringsprogrammet (utsendt 12.2.2010)
- Årlig rapport for historieprogrammet (utsendt 12.2.2010)

C. Øvrige orienteringssaker.


Til behandling:

Sak 06/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17.2.2010: ………………………….. og ………………..


Sak 07/10
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret for studentene

Saksdokumenter:
- Valgprotokoll fra møte 5.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Tom Jurin og Magnhild Aasen møter som ordinære representanter for studentene i 2010, med Leif Thomas Thorsen og Mikael Amadeus Bjerkestrand som vararepresentanter.


Sak 08/10
Årsplan 2010

Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 03/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010

Saksdokumenter:
- Utkast av 10.2.2010 fra nestleder (utsendt 11.2.2010)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 09/10
Instituttbudsjett 2010

Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 04/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 10.2.2010 fra økonomikonsulent (utsendt 10.2.2010)
- Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 03.02.10 om budsjett 2010 (utsendt 10.2.2010)
- Budsjettutkast pr. 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 10/10
Utgår


Sak 11/10
Årlig instituttrapport om studiekvalitet for 2009 for IAKH

Saksdokumenter:
- Rapport med vedlegg

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere rapporten.


Sak 12/10
Årsrapport for 2009 for IAKH

Saksdokumenter:
- Rapport av 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 13/10
Regnskapsrapport 2009

Saksdokumenter:
- Rapport til HF av 27.1.2010 (utsendt 10.2.2010)
- Notat av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)
- Kort regnskapsoversikt av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)

Vedtaksforslag:
Legges frem i møtet.

Eventuelt


Oslo, 12. januar 2010

Lotte Hedeager
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder