Instituttstyret ved IAKH

 
Protokoll fra møte onsdag 3. februar 2010 kl. 14:00- 15:50

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

 

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Trond Svandal;

Varamedlemmer: Louise K. Dedichen, Erlend K. Haavardsholm;

Observatører: Tor Egil Førland (fra sak 3/10), Douwtje van der Meulen, Mikael A. Bjerkestrand, Tom Jurin, Atle Omland, Elise A. Elle;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 9.12.2009
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2009/prot_10_12_09.html

B. Øvrige orienteringssaker.
- Avskjedssak av Arnved Nedkvitne; dom er falt og UiO er frifunnet
- Professor Dagfinn Skre har sluttet i sin stilling ved IAKH og tiltrådte et professorat ved Kulturhistorisk Museum 1.2.2010
- Alle ansatte er invitert til å komme med innspill ifm UiOs utkast til Strategisk Plan 2010-2020.

Til behandling:

Sak 01/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 3. februar 2010: Erlend K. Haavardsholm og Hilde Henriksen Waage.


Sak 02/10
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte

Saksdokumenter:
- Valgprotokoll fra møte 27.11.2009

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Trond Svandal møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2010, med Atle Omland som vararepresentant.


Sak 03/10
Diskusjonssak: Årsplan 2010

Saksdokumenter:
- Utkast av 26.1.2010 fra nestleder

Utkast til årsplan ble gjennomgått. Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere planen i henhold til de synspunkter som fremkom i møtet. Planen legges frem for endelig vedtak i styreonsdag 17.2.2010.


Sak 04/10
Diskusjonssak: Instituttbudsjett 2010

Saksdokumenter:
- Dekknotat av 27.1.2010 fra økonomikonsulent
- Budsjettutkast pr. 21.1.2009

Utkast til budsjett ble gjennomgått. Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere budsjettet i henhold til de synspunkter som fremkom i møtet. Planen legges frem for endelig vedtak i møte onsdag 17.2.2010.


Til behandling i lukket møte:

Sak 05/10
Innstilling til postdoktorstilling: historieskrivingens kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat (med vedlegg) av 29.1.2010.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innstillingen og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. Vedtatt mot en stemme, fra representanten Erlend K. Haavardsholm.

Representanten Haavardsholms stemmeforklaring:
Begrunnelsen for stemmegivning over tilsetting av postdoktorstilling er at jeg synes at det er prinsipielt svært vanskelig å argumentere for å tilsette en person i en kvalifiseringsstiling som allerede synes godt kvalifisert til den type stilling postdoktoratet er ment å kvalifisere til.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 3. februar 2010

 

Lotte Hedeager               Erlend K. Haavardsholm                         Hilde Henriksen Waage
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder