Instituttstyret for IAKH

Protokoll fra møte onsdag 8. september 2010 kl. 14:00 – 15:45.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Trond Svandal, Tine S. Kristensen, Tom Jurin, Carsten Paludan-Müller;

Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Erlend K. Haavardsholm, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:
Møtetidspunkt endres til kl 14:15 fra og med neste møte.


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 14.4.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2010/prot-14.04-2010.html

B. Status for arbeidet med utlyste vitenskapelige stillinger.
Søkerkomiteer har avsluttet sitt arbeid, sakkyndige komiteer er nedsatt.
Professorat i vestlige samtidshistorie: 8 søkere, 3 går videre;
Førsteamanuensis i moderne europeisk historie (etter 1750): 14 søkere, 6 går videre;
Felles sakkyndig komité: Åsmund Egge, administrator; Randi Rønning Balsvik og Kim Salomonsen.
Førsteamanuensis i middelalderhistorie (før 1200): 11 søkere, 6 går videre;
Førsteamanuensis i middelalderhistorie (etter 1200): 13 søkere, 8 går videre;
Felles sakkyndig komité: Sølvi Sogner, administrator, Eva Østerberg, Sverre Bagge. Ekstern sakkyndig for en av søkerne Thomas Lindkvist.
Førsteamanuensis i historisk arkeologi: 9 søkere, 5 går videre;
Sakkyndig komité: Siv Kristoffersen, Elisabeth Nordbladh, Neil Price.
Midlertidig stilling i arkeologi: 2 søkere, 2 går videre
Sakkyndig komité: Christopher Prescott, Elisabeth Nordbladh, Neil Price
Midlertidig II-stilling i arkeologi: 2 søkere, 2 går videre.
Til denne stilling er det ikke nedsatt en sakkyndig komité.
Ingen søkere har gjort krav på fortrinn til utlyste stillinger.

C. HFs strategisk plan
HF har utarbeidet et utkast til strategisk plan som ligger tett opp til UiOs plan. Utkastet har en del ambisiøse mål. Det må vurderes om IAKH skal ha en egen strategisk plan.
Det ble i tillegg orientert om det pågående arbeidet med å finne egnede indikatorer for måling av resultater i det strategiske arbeidet.

D. Regnskap pr. 31.7.2010
Saksdokumenter:
- Notat av 1.9.2010 fra økonomikonsulent til styret
- Avviksrapport pr. 31.7.2010
Det vil sannsynligvis bli et overskudd, som overføres til neste budsjettår.

E. Budsjett 2011
Saksdokumenter:
- Notat av 30.8.2010 fra HF: tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer, oppsummering
- Fordelingsbrev av 30.6.2010 fra universitetsdirektøren til HF
- Foreløpig budsjett HF for 2011, fordeling av hovedtildeling
Nytt av året er at neste års budsjett legges i høst. Dette innebærer at en i større grad forskutterer statsbudsjettet. UiO sentralt står som garantist for budsjettet som vedtas i høst.

F. Øvrige orienteringssaker
Flytting til Niels Treschows hus (NT)
Den 7. september d.å. ble det avholdt styringsdialogmøte med fakultetsledelsen hvor blant annet flytteplanene ble presentert. IFIKK flytter til PO-bygget i desember d.å. IAKH skal overta IFIKKs lokaler i NT.
Det er allerede bestemt at Avdeling for historie og administrasjonen som pr. i dag befinner seg i Niels Henrik Abels hus (NHA) skal flytte til NT i neste år. Det blir flytting til sommeren 2011 hvis lokalene blir pusset opp, hvis ikke blir det flytting i januar/februar 2011. HF har bedt IAKH utrede om det er mulig å flytte miljøene som pr. i dag befinner seg i Blindernveien 11 til NT. Forum for universitetshistorie skal ikke flytte til NT, men forblir i NHA til prosjektavslutning.

Orienteringssaker ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Diskusjonssaker:


Sak 16/10
Norgeshistorie på nett.
Muntlig presentasjon i møtet.

Saken ble presentert i instituttets allmøte 7. september d.å. med en påfølgende diskusjon med de ansatte. Prosjektet er avhengig av ekstern finansiering og en rekke spørsmål om ansvar, drift, finansiering, organisering gjenstår å utrede.


Sak 17/10
Undervisningsbehov i historie.
Muntlig presentasjon i møtet.

A) Med bakgrunn i regulære forskningsterminer og de store innskuddene i undervisningsbanken, er det oppstått en situasjon at så mange som 7 moderne/samtidshistorikere ikke deltar i ordinær undervisning våren 2011.
B) Det har vært en konflikt/uoverensstemmelse med time- og hjelpelærerpersonalet ved historie omkring omregningsmodellen av timer i forbindelse med utlønning. Timelærerne ved historie har fått en annen omregningsfaktor pr undervisningstime enn for det faste vitenskapelige personalet. HF vil se på sine retningslinjer for arbeidsplikt, og presisere hvilke omregningsmodeller som skal gjelde for time/hjelpelærere.

HF har pålagt IAKH å redusere bruken av timelærerer. Instituttledelsen vil derfor åpne for en diskusjon av mulig ansettelse avf to universitetslektorer på permanent basis for å dekke undervisningsbehovet i historie.

Medlemmer av styret ser nødvendigheten av å vurdere sakskomplekset nærmere – også ved å vurdere varierende behov over tid. Saken legges frem for lærermøtet i historie.


Til behandling:

Sak 18/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 8. september 2010: Tine S. Kristensen og Hilde Sandvik.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo 8. september 2010

 

Lotte Hedeager                                        Tine S. Kristensen                                                        Hilde Sandvik
Instituttleder

 

Kristin Kjellberg
Administrativ leder

 

Publisert 4. okt. 2010 10:06 - Sist endret 29. nov. 2012 10:53