Instituttstyret ved IAKH 


Protokoll fra møte onsdag 14. april 2010 kl. 14:00 - 15: 40.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Trond Svandal, Tine S. Kristensen, Tom Jurin; Carsten Paludan-Müller;

Varamedlemmer: Mikael A. Bjerkestrand.

Observatører: Tor Egil Førland, Erling Sandmo, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 17.2.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2010/prot-17.02.2010.html

B. Avskjedssak og anke.

C. Utlysning av 5 faste vitenskapelige stillinger. Blir vedtatt i fakultetets tilsettingsutvalg 16.4.2010.

D. Norgeshistorien.no
Saksdokumenter:
- Notat av 7.4.2010 fra instituttleder med flere

Orientering ved Tor Egil Førland og Lotte Hedeager.
Prosjektet er godt tilpasset intensjonene i UiOs nye Strategiske Plan (frem til 2020) og spesielt avsnittet Et samfunnsengasjert universitet. Det harmonerer også med at HF i neste år vil satse på formidling. Under forutsetning av at midler kan skaffes til prosjektet blir det UiOs gave til det norske folk ifm Grunnlovsjubileet i 2014.

E. Øvrige orienteringssaker:
- UiOs strategiske plan foreligger, det ble kort orientert om hovedpunkter i den nye plan.
- HF er dypt bekymret for det store frafallet på bachelor- og masternivå.
- Doktorgrader ved IAKH 2009/2010, foreløpige tall: arkeologi: 3 innleverte/disputert på arkeologi; historie: 3 i fjor, 4 disputaser nå i mai.

Orienteringssaker ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Til behandling:


Sak 14/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 14.4.2010: Tom Jurin og Carsten Paludan-Müller.


Sak 15/10
Rapport om arbeidspliktregnskapet for FVA ved IAKH pr. 1.1.2010

Saksdokumenter:
- Rapport av 8.4.2010, revidert 14.4.2010, fra nestleder til instituttstyret delt ut i møtet.

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte rapport.


Eventuelt


Oslo, 14. april 2010

Lotte Hedeager                    Tom Jurin                          Carsten Paludan-Müller
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder