Instituttstyret ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 15. desember 2010 kl. 14:15 – 15:00
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Trond Svandal, Tine S. Kristensen, Carsten Paludan-Müller;

Varamedlemmer: Mikael A. Bjerkestrand;

Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Erlend Haavardsholm, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Ingen merknader; ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 17. november 2010
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Flytting til NT
Saksdokumenter:
- Notat av 2.12.2010 fra rom- og flyttekomitéen til HF

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
- Status for arbeidet med Norgeshistorien på nett. Et bearbeidet notat er nå sendt fra HF til rektoratet. HF støtter prosjektet fullt ut. Saken vurderes nå sentralt, også med tanke på ekstern finansiering.
- Det videre planarbeidet: HFs strategiplan (SP) legger seg tett opp til UiOs SP. HF har utarbeidet en rullerende treårsplan. Instituttene er stilt fritt til å velge om man vil ha egen SP. IAKHs styre vil bli bedt om å ta standpunkt til en lokal treårsplan.
- HF har annonsert et heldagsseminar for alle instituttstyrene 29. mars 2011.
- Det videre arbeidet med bedømmelsen av søkere til de utlyste stillinger. De fleste er i rute, med unntak av bedømmelseskomiteen for II-stillingen i arkeologi. Rutiner omkring bedømmelse av søkere til de utlyste lektorstillingene på historie ble drøftet.

Til behandling:

Sak 25/10: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15.12.2010. 2010: Mikael A. Bjerkestrand og Christopher Prescott.
 

Sak 26/10: Budsjett 2011
Saksdokumenter:
- Notat av 7.12.2010 fra økonomileder til instituttstyret og budsjettutkast.

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag til budsjett for 2011.


Sak 27/10: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte
Saksdokumenter:
- Notat av 7.12.2010 fra Kristin Kjellberg og Bård Frydenlund til styret

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Morten Ottosen møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2011, med Lene Os Johannessen som vararepresentant.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 15. desember 2010


Lotte Hedeager                                Mikael A. Bjerkestrand                                  Christopher Prescott
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder
 

Publisert 17. des. 2010 14:19 - Sist endret 17. des. 2010 15:17