Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte onsdag 17. februar 2010 kl. 14:00 – 15:40.

Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder); Hilde Sandvik; Christopher Prescott; Trond Svandal; Tine S. Kristensen; Tom Jurin; Magnild Aasen; Carsten Paludan-Müller;

Varamedlemmer: Einar Lie; Mikael A. Bjerkestrand;

Observatører: Tor Egil Førland; Douwtje van der Meulen; Erlend K. Haavardsholm;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg; Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden: Revidert 12.2.2010:

Sak 10/10 Utlysning av vikariat som førsteamanuensis i arkeologi utgår og overføres til møte i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalget innkalles til møte i forlengelse av møtet i styret samme dag, samme sted.

Orienteringssak C. Regnskapsrapport 2009 overføres til ordinær vedtakssak, som sak 13/10.

Ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt inn under eventuelt.


Orienteringssaker:

A. Protokoll fra instituttstyremøtet 3.2.2010
Se http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/instituttstyret/2010/prot-03.02-2010.html

B. Årlig rapport om studiekvalitet ved studieprogrammene for høst ’08, vår ’09 og høst ’09:

Saksdokumenter:
- Årlig rapport for arkeologi og konserveringsprogrammet (utsendt 12.2.2010)
- Årlig rapport for historieprogrammet (utsendt 12.2.2010)

C. Øvrige orienteringssaker.
Møte med dekanatet: Stillingsplanen for faste vitenskapelige stillinger ble gjennomgått med fakultetsledelsen; økonomien er også gjennomgått.


Til behandling:


Sak 06/10
Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17.2.2010: Christopher Prescott og Trond Svandal.


Sak 07/10
Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret for studentene

Saksdokumenter:
- Valgprotokoll fra møte 5.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Tom Jurin og Magnhild Aasen møter som ordinære representanter for studentene i 2010, med Leif Thomas Thorsen og Mikael Amadeus Bjerkestrand som vararepresentanter. Tom Jurin møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Magnhild Aasen som vara.


Sak 08/10
Årsplan 2010

Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 03/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010

Saksdokumenter:
- Utkast av 10.2.2010 fra nestleder (utsendt 11.2.2010)

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 09/10
Instituttbudsjett 2010

Det vises for øvrig til diskusjonssak, sak 04/10 i protokoll fra møtet 3.2.2010

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 10.2.2010 fra økonomikonsulent (utsendt 10.2.2010)
- Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 03.02.10 om budsjett 2010 (utsendt 10.2.2010)
- Budsjettutkast pr. 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag.


Sak 10/10
Utgår


Sak 11/10
Årlig instituttrapport om studiekvalitet for 2009 for IAKH

Saksdokumenter:
- Rapport med vedlegg (utsendt 15.2.2010)
- Foreløpig plan for periodisk emneevaluering fra vår 2010 tom høst 2012, delt ut i møtet.

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere rapporten.


Sak 12/10
Årsrapport for 2009 for IAKH

Saksdokumenter:
- Rapport av 10.2.2010 (utsendt 10.2.2010)

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Rapportens tittel endres til ”Instituttledelsens årsrapport for 2009 for IAKH”. Styret oppfordrer ledelsen til å ta med en bredere redegjørelse for status i forhold til forskning, formidling og undervisning i kommende årsrapporter. Disse bør forholde seg til målsettinger på tilsvarende områder i instituttets årsplan.


Sak 13/10
Regnskapsrapport 2009

Saksdokumenter:
- Rapport til HF av 27.1.2010 (utsendt 10.2.2010)
- Notat av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)
- Kort regnskapsoversikt av 12.2.2010 fra økonomikonsulent til styret (utsendt 12.2.2010)

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til den fremlagte regnskapsrapport.

 


Eventuelt


Oslo, 17. januar 2010

 


Lotte Hedeager Christopher Prescott Trond Svandal
Instituttleder


Kristin Kjellberg
Administrativ leder