Instituttstyret for IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 17. november 2010 kl. 14:15 - 15:05.
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Christopher Prescott, Trond Svandal, Tine S. Kristensen, Tom Jurin, Magnhild Aasen, Carsten Paludan-Müller;

Varamedlemmer: Ingrid Fuglestvedt, Øystein Sørensen;

Observatører: Tor Egil Førland, Jeremy Hutchings;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Erlend Haavardsholm, Andreas Bangsund, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:
Ingen saker meldt til under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 27. oktober 2010
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Flytting til NT
Det er avholdt ett allmøte 16. november, samt møte i romkomitéen samme dag. HF har bestilt en utredning omkring mulig samlokalisering av arkeologi og historie i NT; alternativt flytting av historie til NT, mens IAKH beholder Blindernveien 11.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
Status i arbeidet med utlyste faglige stillinger.
Instituttet har fått seg tildelt en post doc stilling innen arkeologi/naturvitenskap.
Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling:

Sak 24/10: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 17. november 2010: Ingrid Fuglestvedt og Øystein Sørensen.


Diskusjonssak:

Sak 01/10: Budsjett 2011
Saksdokumenter:
- Notat av 10.11.2010 fra økonomileder til instituttstyret og budsjettutkast;
- Ekstra innspill til budsjettet som ble delt ut i møtet.

Budsjettutkastet og budsjettinnspill ble gjennomgått og diskutert. Det ble foretatt to tilføyelser: Det settes av Kr. 50.000 til internasjonalisering for ansatte. Det settes av midler til SARC.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 17. november 2010

Lotte Hedeager         Ingrid Fuglestvedt         Øystein Sørensen
Instituttleder

Harald Schmedling
Fung. administrativ leder
 

Publisert 24. nov. 2010 15:47 - Sist endret 24. nov. 2010 16:02