Instituttstyret for IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i Instituttstyret onsdag 27. oktober 2010 kl. 14:15- 15:35.
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus.

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Christopher Prescott, Tine S. Kristensen, Tom Jurin;

Varamedlemmer: Ingrid Fuglestvedt, Atle Omland, Mikael A. Bjerkestrand;

Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden:
Ingen merknader til dagsorden. En sak meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 8. september 2010
Se protokoll fra møtet 8.09.2010.

O-Sak B: HFs strategiske plan (SP)
Saksdokumenter:
- Notat av 22.09.2010 fra HF til instituttene
- Utkast til SP for HF av 16.09.2010

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
- Historiemiljøet forbereder en SFF-søknad.
- Det vises til styrets vedtak i møtet 6.10.2009, under sak 14/09 Sanering av arbeidspliktregnskapet ved IAKH. Tor Egil Førland refererte en endring som må gjøres i de av styret vedtatte prinsippene i forhold til FVA med forskningstermin eller er frikjøpt på annen måte og som er fritatt for veiledning av nye mastergradsstudenter. Disse får godskrevet 15 timer ekstra når masterstudenten tar sin avsluttende eksamen.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Til behandling:

Sak 19/10: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 27. oktober 2010: Hilde Henriksen Waage og Atle Omland.


Sak 20/10: Faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013, forslag til revideringer.
Faglige prioriteringer og stillingsplan 2009-2013 ble vedtatt av styret i møte 9.12.2009. Se protokoll fra møtet i styret 9.12.2009. Det er behov for å revidere planen.

Saksdokumenter:
- Faglige prioriteringer og stillingsplan, vedtatt av styret 9.12.2009
- Revidert versjon pr. 11.10.2010, forslag til endringer/tilføyelser er understreket
- Langtidsbudsjett (revidert)
- Referat fra drøftningsmøte med organisasjonene 20.10.2010 delt ut i møtet

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag.


Sak 21/10: Undervisningsbehov i historie.
Se protokoll fra møte 8.09.2010, sak 17/10

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 4.10.2010
- Udatert notat fra medlemmet Hilde Sandvik delt ut i møtet

Vedtak:
Styret ber tilsettingsutvalget ved fakultetet om snarest å få lyse ut faste universitetslektorater i historie: en stilling i tiden før ca. 1800 og en i tiden etter ca. 1800, for å dekke bachelor-, særlig begynnerundervisning.


Sak 22/10: Lektorstilling i historie før ca. 1800, forslag til utlysningstekst.

Saksdokumenter:
- Forlag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag.


Sak 23/10: Lektorstilling i historie etter ca. 1800, forslag til utlysningstekst.

Saksdokumenter:
- Forlag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag.


Eventuelt
Det settes opp et ekstraordinært styremøte 17. november 2010.

 

Oslo, 20. oktober 2010

 

Lotte Hedeager       Hilde Henriksen Waage                 Atle Omland
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder

Publisert 29. jan. 2010 14:27 - Sist endret 24. nov. 2010 15:54