Instituttstyret ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 16. mars 2011 kl. 14:15.

Sted:  Møterom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus (BEMERK NYTT MØTEROM!)

Til dagsorden: Dagsorden revidert pr. 10. mars 2011

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. februar 2011
Se protokoll fra møtet her: http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2011/prot-2011-02-16.html
O-Sak B: IAKHs kvalitetsrapport for studier 2010
Saksdokumenter:
- Rapport av 2. mars 2011
O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

Til behandling:

Sak 06/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  16.3. 2011: ……………………………… og ………………... .

Sak 07/11: Årsplan 2011
Saksdokumenter:
- Utkast pr. 9.3.2011 (tidligere utsendt)
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 08/11: Forslag om å nedlegge Innstillings- og tilsettingsutvalget
Saksdokumenter:
- Notat av 9.3.2011 fra representanten Morten Nordhagen Ottosen vedlegges
Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.

Sak 09/11: Studieløp i historie innenfor Peace and conflict Studies (PECOS)
Saksdokumenter:
- Notat av 10.3.2011 fra instituttlederVedlegg 1, vedlegg 2.
Forslag til Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til den modellen for videreføring av PECOS som Institutt for statsvitenskap har gått inn for, og vil tilby et studieløp i historie innenfor PECOS.

Eventuelt

Oslo, 11. mars 2011

Lotte Hedeager 
Instituttleder        Kristin Kjellberg
                          Administrativ leder

Publisert 16. mars 2011 09:43 - Sist endret 16. mars 2011 10:26