Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 7. september 2011 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. mars 2011
Se protokoll fra møtet her: http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2011/prot-2011-16-03.html

O-Sak B: Regnskapsrapport pr. 30.8.2011
Saksdokumenter:
- Notat av 30.8.2011

O-Sak C: Flytting til NT

O-Sak D: Andre saker


Diskusjonsaker:

D-Sak A: Kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt ved IAKH
Saksdokumenter:
- Udatert notat fra HF
- Rapport om kommunikasjonsprofil for IAKH, august 2011


Til behandling:

Sak 10/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  7. september 2011: ……………………………… og ………………...

Sak 11/11: Norgeshistorie på nett
Se også protokoll fra styremøte 16. februar 2011, under sak 03/11.
Saksdokumenter:
- Statusrapport, notat av 30.8.2011
- Styringsform, notat av 30.8.2011
- Forslag til stillingsbeskrivelser for prosjektleder og redaktør
Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.

Sak 12/11: Revisjon av retningslinjer for forskningstermin
Saksdokumenter:
- Notat av 23.8.2011 fra HF
- Forslag til reviderte retningslinjer pr. 25.8.2011
Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.

Eventuelt

Oslo, 31. august 2011

Lotte Hedeager 
Instituttleder
                         Kristin Kjellberg
                         Administrativ leder

Publisert 31. aug. 2011 15:12 - Sist endret 1. sep. 2011 10:41