Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 26. oktober  2011 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet  7. september 2011
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssak:

D-Sak A: Utkast til budsjett 2012
Saksdokumenter:
- Notat av 18.10. 2011 fra instituttleder til styret


Til behandling:

Sak 13/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  ……. 2011: ……………………………… og ………………...
 

Sak 14/11: Norgeshistorie på nett – forslag til reviderte utlysningstekster
Se også protokoll fra styremøte 7. september 2011, under sak 11/11.
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 20.10.2011 fra instituttleder til styret
- Revidert forslag til stillingsbeskriveler for prosjektleder og redaktør
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer som blir lagt fram i møtet.

Sak 15/11: Nettleksikonet – redaktøransvar for historieartiklene
Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 24.10.11
Forslag til Vedtak:
Legges fram i møtet.


Eventuelt

Oslo, 20. oktober 2011

Lotte Hedeager 
Instituttleder                              Kristin Kjellberg
                                                 Administrativ leder

 

Publisert 8. sep. 2011 23:14 - Sist endret 24. okt. 2011 13:55