Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 16. november 2011 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 26. oktober 2011
Se protokoll fra møtet 26. oktober 2011 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 16/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  16. november 2011: ……………………………… og ………………...


Sak 17/11: Budsjett 2012
Saksdokumenter:
- Notat av 9. oktober 2011 med vedlegg fra instituttleder til styret
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Eventuelt

Oslo, 9. oktober 2011

Lotte Hedeager 
Instituttleder
                                                   Kristin Kjellberg
                                                   Administrativ leder

Publisert 10. nov. 2011 09:40 - Sist endret 8. feb. 2012 11:09