Instituttstyret ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 16. februar 2011 kl. 14:15 – 15:00
Sted: Seminarrom 300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Morten Ottosen, Tine S. Kristensen, Leif Thomas Thorsen, Håvard Kilhavn;

Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen, Lene Os Johannessen, David Widerberg Howden;

Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 15. desember 2010
Se protokoll fra møtet her

O-Sak B: Flytting til NT
Status pr. 16.2.2011. Instituttets romkomité har hatt et møte med Teknisk avdeling (TA) og blitt orientert om den videre planlegging og fremdrift i saken. Dekanmøtet ved HF har avgjort at IAKH i denne omgang kun får arealer til disposisjon i 3. 4. og 5. etasje. I samarbeid med TA søkes histories behov løst innenfor disse arealer.


Til behandling:

Sak 01/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 16. februar 2011: Morten Ottosen og Hilde Sandvik.


Sak 02/11: Instituttledelsens årsrapport for 2010.

Saksdokumenter:
- Rapport av 8.2.2011

Vedtak:
Instituttstyret tar rapporten til etterretning med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 03/11: Norgeshistorie på nett

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 9.2.2011 med vedlegg: Prosjektplan av 15.10.2010 | Totalbudsjett av 15.10.2012 | Notat fra rektor av 17.10.2010
- E-post av 14.2.2011 fra representanten Hilde Sandvik delt ut i møtet.

Vedtak:
Instituttstyret ber instituttledelsen fortsette arbeidet med Norgeshistorie på nett etter de linjene som er skissert i fremleggsnotatet med vedlegg, med sikte på å utvikle et produkt som kan bli UiOs gave til det norske folk ved grunnlovsjubileet i 2014. Styret forutsetter at den endelige organiseringen av prosjektet blir lagt fram til behandling senere.
 

Sak 04/11: Utlysning av professor II-stilling i globalhistorie

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 10.2.2011 (vedlagt) med vedlegg.

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag og anbefaler at professor II-stilling i globalhistorie lyses ut for 5 år.
 

Sak 05/11: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene

Saksdokumenter:
- Valginnberetning delt ut i møtet.

Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Leif Thomas Thoresen og Håvard Kilhavn møter som ordinære representanter for studentene i 2011, med Magnus Ødegaarden og David Wideberg Howden som vararepresentanter. Håvard Kilhavn møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Leif Thomas Thoresen som vara.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 16. februar 2011

Lotte Hedeager                                       Morten Ottosen                                          Hilde Sandvik
Instituttleder

Kristin Kjellberg
Administrativ leder

Publisert 23. feb. 2011 14:52 - Sist endret 4. mai 2012 13:39