Instituttstyret ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 16. mars 2011 kl. 14:15 – 15:25.

Sted:  Møterom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Morten Nordhagen Ottosen, Tine S. Kristensen, Leif Thomas Thorsen, Håvard Kilhavn, Carsten Paludan-Müller;
Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen, David Wideberg Howden;
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt under eventuelt.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. februar 2011
Se protokoll fra møtet her: http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2011/prot-2011-02-16.html

O-Sak B: IAKHs kvalitetsrapport for studier 2010
Saksdokumenter:
- Rapport av 2. mars 2011
Rapporten ble gjennomgått og tatt til etterretning.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
Suppleringsvalg for gruppen FVAs varaliste. Det er en ledig plass på varalisten, men det er ikke et formelt grunnlag for å holde suppleringsvalg.
I forbindelsen med HFs budsjettinnspill til UiO sentralt innen fristen i april, vil det bli fremmet tre ekstraordinære ønsker: flere studieplasser; islamsatsing; Norgeshistorie på nett. HFs økonomi er inne i en negativ utvikling. Det er kun to institutter som klarer seg godt økonomisk, blant annet IAKH. Strategiske beslutninger omkring fakultetets økonomi vil bli foretatt i nær fremtid.
ITU har d.d. behandlet innstillingen til to stillinger ved historie: professorat i vestlig samtidshistorie; førsteamanuensisstilling i moderne europeisk historie. Begge saker behandles i TUVs kommende møte.
Det er avsagt dom i Nedkvitne-saken. Saken blir muligvis anket av Nedkvitne.

Til behandling:

Sak 06/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 16.3. 2011: Carsten Paludan-Müller og Leif Thomas Thorsen.

Sak 07/11: Årsplan 2011

Saksdokumenter:
- Utkast pr. 9.3.2011

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.


Sak 08/11: Forslag om å nedlegge Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)

Saksdokumenter:
- Notat av 9.3.2011 fra representanten Morten Nordhagen Ottosen

Vedtak: Det ble votert over tre alternativer: a) nedleggelse av ITU: det ble avgitt 2 stemmer; b) ITUs ansvar deles, ved at innstillinger til faste stillinger tas i instituttstyret, mens for midlertidige stillinger tas i ITU: det ble avgitt 1 stemme; c) Dagens ordning opprettholdes: Det ble avgitt 7 stemmer. Forslagene a) og b) ble dermed nedstemt. Ordningen med ITU opprettholdes.


Sak 09/11: Studieløp i historie innenfor Peace and conflict Studies (PECOS)

Saksdokumenter:
- Notat av 10.3.2011 fra instituttleder (med vedlegg 1 og vedlegg 2)

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til den modellen for videreføring av PECOS som Institutt for statsvitenskap har gått inn for, og vil tilby et studieløp i historie innenfor PECOS.


Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 16. mars 2011


Lotte Hedeager                                     Carsten Paludan-Müller                                               Leif Thomas Thorsen
Instituttleder

                                                                                                                                                 Kristin Kjellberg
                                                                                                                                                 Administrativ leder

Publisert 8. apr. 2011 15:19 - Sist endret 6. sep. 2011 13:27