Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 7. september 2011 kl. 14:15 – 16:15.

Sted:  Møterom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Morten Nordhagen Ottosen, Erlend K. Haavardsholm, Leif Thomas Thorsen, Carsten Paludan-Müller;
Varamedlem: David Wideberg Howden;
Observatører: Tor Egil Førland, Douwtje van der Meulen;
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt under eventuelt. Sak 12 ble behandlet før sak 11.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. mars 2011
Se protokoll fra møtet her

O-Sak B: Regnskapsrapport pr. 30.8.2011
Saksdokumenter:
- Notat av 30.8.2011
Økonomisituasjonen er god og den vedtatte stillingsplan vil kunne opprettes. Det utlyses en ekstra runde med småforskmidler i inneværende budsjettår.

O-Sak C: Flytting til NT
HF opplyser at TA også vil rehabilitere 6. etasje i NT, dette betyr at IAKH vil få tilgang til et stort kontorlandskap til disposisjon for emeritusser ved så vel IAKH og ILOS.

O-Sak D: Andre saker
Instituttkonferanse på Vettre, Asker, 11.-12. oktober.  Styrets medlemmer inviteres til konferansen.

Europeisk Arkeologi Konferanse i neste uke, med 850 deltakere.

Det ble orientert om pågående tilsettinger i faglige/vitenskapelige stillinger. Det har vært avholdt møte i instituttets innstillings- og tilsettingsutvalg i dag. Protokoll legges ut på instituttets ”for ansatte”-sider i morgen.
Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt ved IAKH
Saksdokumenter:
- Udatert notat fra HF
- Rapport om kommunikasjonsprofil for IAKH, august 2011
Tiltak som vil bli gjennomført:
Informasjonskonsulenten trekkes inn i stort ledermøte. Kommunikasjon skal brukes mer aktivt, og ledelsen skal ta en mer aktiv holdning til kommunikasjonsarbeidet ved instituttet, både innad og utad.
Saken ble diskutert og tatt til etterretning.

Til behandling:

Sak 10/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 7. september 2011: Hilde Henriksen Waage og Christopher Prescott.


Sak 11/11: Norgeshistorie på nett

Se også protokoll fra styremøte 16. februar 2011, under sak 03/11.
Saksdokumenter:
- Statusrapport, notat av 30.8.2011
- Styringsform, notat av 30.8.2011
- Revidert forslag til stillingsbeskrivelser for prosjektleder og redaktør ble delt ut i møtet.
Vedtak:
Det ble gitt 8 stemmer for dette forslag, en stemte i mot:
Instituttstyret slutter til det fremlagte notat om beskrivelse av styringsform, samt de foreslåtte stillingsbeskrivelser. Instituttstyret er av den oppfatning at den som tilsettes i prosjektlederstillingen må ha høy faglig kompetanse innenfor norsk historie/forhistorie, fortrinnvis med doktorgrad eller tilsvarende i historie eller arkeologi. Begge stillingene utlyses som midlertidige stillinger for tre år.  Instituttleder gis fullmakt til å sluttbehandle utlysningstekstene i samråd med fakultetets ledelse.
Protokolltilførsel ved representanten Morten Ottosen:
Det ble gitt 1 stemme for dette forslag:
Prosjektleder bør tilsettes fast med forbehold av finansiering utover perioden 2012-14.


Sak 12/11: Revisjon av retningslinjer for forskningstermin

Saksdokumenter:
- Notat av 23.8.2011 fra HF
- Forslag til reviderte retningslinjer pr. 25.8.2011
Vedtak:
Det ble gitt 8 stemmer for dette forslag, en stemte i mot:
Instituttstyret slutter seg til hovedinnholdet i fakultetets forslag til revisjon av retningslinjer for forskningstermin. Styret er positivt til at publiseringskriterier ikke vektlegges mekanisk. De nye retningslinjer understreker behovet for en aktivt lokal forskingsledelse. Universitetslektorenes arbeidssituasjon bør tas opp til en bredere gjennomgang.
Protokolltilførsel ved representanten Hilde Sandvik:
Det ble gitt 1 stemme for dette forslag:
Jeg støtter ikke endringene i retningslinjer for forskningstermin. Min begrunnelse er at instituttleder har i dag myndighet til å vurdere søknadene om forskningstermin. Forskningsleder bør se det som sin oppgave å oppmuntre kolleger til å publisere. Det bør fortsatt være en rett for vitenskapelig ansatte å jevnlig søke forskningstermin. Forskningstermin for lektorer bør vurderes på det enkelte institutt.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 7. september 2011

Lotte Hedeager                                             Hilde Henriksen Waage                                            Christopher Prescott
Instituttleder


                                                                                                                                                       Kristin Kjellberg
                                                                                                                                                       Administrativ leder

Publisert 3. mai 2011 13:11 - Sist endret 9. sep. 2011 13:47