Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 16. november 2011 kl. 14:15 – 15:00.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Christopher Prescott, Morten Nordhagen Ottosen, Erlend K. Haavardsholm, Leif Thomas Thorsen, Håvard Kilhavn, Carsten Paludan-Müller;
Varamedlem: Øystein Sørensen;
Observatører: Tor Egil Førland, David Wideberg Howden, Douwtje van der Meulen;
Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).
 

Til dagsorden:

Ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 26. oktober 2011
Se protokoll fra møtet 26. oktober 2011 her.

O-Sak B: Møteplan for våren 2012
Møteplan delt ut i møtet.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

• Orientering om status med arbeidet med Norgeshistorien på nett. Dekanens notat er sendt rektor. Dekanen og instituttleder møter rektor 28. november for å komme frem til en løsning.

• Tilsetting av førsteamanuensis II i arkeologi er trukket, begrunnet i at det tatt opp adskillig færre studenter til masterstudiet. Veilederbehovet er derfor falt bort.
 

Til behandling:

Sak 16/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 16. november 2011: Leif Thomas Thorsen og Øystein Sørensen.


Sak 17/11: Budsjett 2012
Saksdokumenter:
- Notat av 9. oktober 2011 med vedlegg fra instituttleder til styret

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet. Enstemmig vedtatt.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 16. oktober 2011


Lotte Hedeager                          Øystein Sørensen                                 Leif Thomas Thorsen
Instituttleder

                                                                                                                Harald Schmedling
                                                                                                                Fungerende administrativ leder
 

Publisert 21. nov. 2011 13:23 - Sist endret 21. nov. 2011 13:40