Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 26. oktober 2011 kl. 14:15 – 15:35.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer: Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Morten Nordhagen Ottosen, Erlend K. Haavardsholm, Leif Thomas Thorsen, Håvard Kilhavn;
Varamedlem: Ingrid Fuglestvedt;
Observatører: Tor Egil Førland, David Wideberg Howden, Douwtje van der Meulen, Erling Sandmo;
Fra administrasjonen: Kristin Kjellberg, Olaf Christensen, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. september 2011
Se protokoll fra møtet her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
Det ble opplyst om status i arbeidet med stillinger som er utlyst og under bedømmelse ved IAKH.
Kort om møtene i henholdsvis Nasjonalt fagråd i historie og Nasjonalt fagråd for arkeologi og konservering.
Styringsdialogmøte med fakultetsledelsen i neste uke.
På HFs instituttledermøte d.d. ble det opplyst at internasjonalisering blir neste års UiOs prioriterte område.
HF arbeider med spørsmålet om midlertidige stillinger. Mengden av midlertidig ansatte skal reduseres.


Diskusjonssak:

D-Sak A: Utkast til budsjett 2012
Saksdokumenter:
- Notat av 18.10. 2011 fra instituttleder til styret
Notatet ble gjennomgått av økonomikonsulenten.


Til behandling:

Sak 13/11: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  26.10.2011: Håvard Kilhavn og Ingrid Fuglestvedt.


Sak 14/11: Norgeshistorie på nett – forslag til reviderte utlysningstekster

Se også protokoll fra styremøte 7. september 2011, under sak 11/11.

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 20.10.2011 fra instituttleder til styret
- Revidert forslag til stillingsbeskrivelser for prosjektleder og redaktør
- Udatert notat fra HFs dekan delt ut i møtet

Saken trekkes og tas opp i neste ordinære styre møte.
 

Sak 15/11: Nettleksikonet – redaktøransvar for historieartiklene

Saksdokumenter:
- Fremleggsnotat av 24.10.2011 til styret vedlagt

Saken trekkes.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 26. oktober 2011


Lotte Hedeager                   Håvard Kilhavn                       Ingrid Fuglestvedt
Instituttleder
 

                                                                                          Kristin Kjellberg
                                                                                          Administrativ leder

 

Publisert 31. okt. 2011 08:39 - Sist endret 15. nov. 2011 14:57