Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 15. februar 2012 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus


Til dagsorden:

OBS! NB! En ekstraordinær vedtakssak er ført opp som sak nummer 6.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. november 2011
Se protokoll fra møtet 16. november 2011 her.

O-Sak B: Flytting til NT

O-Sak C: Regnskapsrapport for 2011
Saksdokumenter:
Tertialrapport til HF av 26.1.2012
Hovedtall for 2011

O-Sak D: Valg eller tilsetting av instituttleder - tidsplan
Saksdokumenter:
Notat av 23.1.2012 fra HF
Gjeldende styrings- og administrasjonsreglement for IAKH

O-Sak E: Norgeshistorie på nett: Årsrapport 2011
Saksdokumenter:
Rapport av 6.2.2012 med vedlegg fra prosjektleder: Regnskap 2011. Budsjett 2012

O-Sak F: Budsjett 2012 – Disponeringsskriv for 2012
Saksdokumenter:
Notat av 12.1.2012 fra HF

O-Sak G: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 01/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 12.12.2011 fra N. Karcher og H. Svenbalrud
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Håkon Evju  møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2011, med Sigrid Svendal som vararepresentant.

Sak 02/11: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 26.01.2012 fra E. Bertelsen, A.S. Kolberg og V.M. Dalåsen
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Espen Smith-Meyer og Julia Kotthaus møter som ordinære representanter for studentene i 2012, med Siri Aamodt og David Wideberg Howden som vararepresentanter. …….. møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med ……  som vara.

Sak 03/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  15. februar 2012: ……………………………… og ………………... .

Sak 04/12: Budsjett 2012 – tilleggsbevilgning til konserveringsstudiet
Saksdokumenter:
Notat av 7.2.2012 med vedlegg fra instituttleder til styret: HFs utlysning. IAKHs søknad. HFs tildeling
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

Sak 05/12: Instituttledelsens årsrapport for 2011.
Saksdokumenter:
Rapport av 8.2.2012 fra instituttleder
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 06/12: Norgeshistorien på nett: prinsippavklaring om stillingene som skal knyttes til prosjektet
Saksdokumenter:
Notat av 9.2.2012 fra forskningsleder
Forslag til Vedtak:
Legges frem i møtet.
 


Eventuelt


Oslo, 8. februar 2012

Lotte Hedeager 
Instituttleder
                             Kristin Kjellberg
                            Administrativ leder

Publisert 8. feb. 2012 11:11 - Sist endret 13. feb. 2012 11:16