Instituttstyret ved IAKH

Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 14. mars 2012 kl. 14:15.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 15. februar 2012
Se protokoll fra møtet 15. februar 2012 her.

O-Sak B: Rapport fra Internasjonaliseringsgruppen ved IAKH
Saksdokumenter:
Udatert notat fra arbeidsgruppen Pharo/Coulson/Sigurðsson/Neumann

O-Sak C: IAKHs kvalitetsrapport for studier 2011
Saksdokumenter:
Rapport av 7.3.2012

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

Til behandling:

Sak 07/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  15. februar 2012: ……………………………… og ………………... .

Sak 08/12: Årsplan for 2012
Saksdokumenter:
Årsplan av 9.2.2012 fra instituttleder 
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet: ……

Sak 09/12: Norgeshistorien på nett: forslag til utlysningstekster for to stillinger knyttet til prosjektet
Saken trekkes.

Diskusjonssak:
D-Sak A: Valg eller tilsetting av instituttleder
Saksdokumenter:
Notat av 23.1.2012 fra administrativ leder til instituttstyret
Se også Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter


Eventuelt

Oslo, 7. mars 2012

Lotte Hedeager 
Instituttleder
                          Kristin Kjellberg
                          Administrativ leder

Publisert 8. mars 2012 10:16 - Sist endret 17. okt. 2012 12:55