Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 24.10.12

Møtet finner sted kl. 14:15. i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 9. september 2012
Se protokoll fra møtet 5. september 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker


Til behandling:

Sak 15/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene - suppleringsvalg
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 27.9.2012 fra E. Bertelsen og I. Gudmestad
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Ingrid Gudmestad møter som ordinær representant for studentene ut 2012, med Erik Tobias Taube og Annveig Bugge som vararepresentanter. Ingrid Gudmestad møter som vara i innstillings- og tilsettingsutvalget.

Sak 16/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  24. oktober 2012: ……………………………… og ………………... .


Diskusjonssak:

D-Sak: Budsjett 2013

Saksdokumenter:
Søknad om omstillingsmidler, datert  5.10.2012, fra IAKH til HF
Notat av 9.10.2012 fra HF til IAKH om forskuttering av faglig prioriterte stillinger
Rammenotat fra instituttleder til styret av 16.10.2012


Til behandling i lukket møte:

Sak 17/12: Innstilling til stilling som instituttleder ved IAKH fra 1.1.2013.

Saksdokumenter:
• Intervjukomiteens uttalelse med vedlegg, alle dokumenter er unntatt offentlighet. Dokumentene ettersendes.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag innstilling til stillingen som instituttleder ved IAKH.


Eventuelt


Oslo, 16. oktober 2012


Lotte Hedeager 
Instituttleder       

                         Katrine Randin
                         Administrativ leder

Publisert 17. okt. 2012 12:27 - Sist endret 17. okt. 2012 13:25