Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 15. februar 2012 kl. 14:15 - 16:10
Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Håkon Evju, Erlend K. Haavardsholm, Espen Smith-Meyer, Julia Kotthaus, Carsten Paludan-Müller;

Observatører: Tor Egil Førland, David Wideberg Howden, Douwtje van der Meulen;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Kristin Kjellberg, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Det fremkom ingen merknader til dagsorden.

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. november 2011
Se protokoll fra møtet 16. november 2011 her.

O-Sak B: Flytting til NT

O-Sak C: Regnskapsrapport for 2011
Saksdokumenter:
Notat av 8.2.2012 fra økonomikonsulenten til styret
Tertialrapport til HF av 26.1.2012
Hovedtall for 2011

O-Sak D: Valg eller tilsetting av instituttleder - tidsplan
Saksdokumenter:
Notat av 23.1.2012 fra HF
Gjeldende styrings- og administrasjonsreglement for IAKH
Saken tas opp til diskusjon i instituttledermøte 14. mars 2012.

O-Sak E: Norgeshistorie på nett: Årsrapport 2011
Saksdokumenter:
Rapport av 6.2.2012 med vedlegg fra prosjektleder. Regnskap 2011. Budsjett 2012

O-Sak F: Budsjett 2012 – Disponeringsskriv for 2012
Saksdokumenter:
Notat av 12.1.2012 fra HF

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling:

Sak 01/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 12.12.2011 fra N. Karcher og H. Svenbalrud
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Håkon Evju møter som ordinær representant for gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte i 2011, med Sigrid Svendal som vararepresentant. Håkon Evju møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Sigrid Svendal som vara.

Sak 02/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene

Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 26.1.2012 fra E. Bertelsen, A.S. Kolberg og V.M. Dalåsen
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Espen Smith-Meyer og Julia Kotthaus møter som ordinære representanter for studentene i 2012, med Siri Aamodt og David Wideberg Howden som vararepresentanter. Espen Smith-Meyer møter fast i innstillings- og tilsettingsutvalget med Julia Kotthaus som vara.

Sak 03/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. februar 2012: Julia Kotthaus og Erlend K. Haavardsholm.

Sak 04/12: Budsjett 2012 – tilleggsbevilgning til konserveringsstudiet

Saksdokumenter:
Notat av 7.2.2012 med vedlegg fra instituttleder til styret: HFs utlysning. IAKHs søknad. HFs tildeling
Vedtak:
Styret slutter seg enstemmig til det fremlagte forslag og tildeler konserveringsstudiet en tileggsbevilgning på Kr. 350 000.

Sak 05/12: Instituttledelsens årsrapport for 2011.

Saksdokumenter:
Rapport av 9.2.2012 fra instituttleder
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag.

Sak 06/12: Norgeshistorien på nett: prinsippavklaring om stillingene som skal knyttes til prosjektet

Saksdokumenter:
Notat av 9.2.2012 fra forskningsleder
Vedtak:
Instituttstyret ber instituttledelsen i samråd med fakultetsledelsen snarest å utforme stillingsbeskrivelser for prosjektleder og fagredaktør i henhold til modellen skissert i alternativ to i fremleggsnotatet.
Vedtatt mot en stemme.

Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 15. februar 2012


Lotte Hedeager    Julia Kotthaus   Erlend K. Haavardsholm
Instituttleder

                           Kristin Kjellberg
                           Administrativ leder
 

Publisert 22. feb. 2012 13:09 - Sist endret 22. feb. 2012 14:05