Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 14. mars 2012 kl. 14:15 – 15:30.

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder, ikke under diskusjonssak A), Hilde Henriksen Waage, Håkon Evju, Erlend K. Haavardsholm, Espen Smith-Meyer, Carsten Paludan-Müller (under orienteringssakene, Sak 07/12, Diskusjonssak A);
Varamedlemmer: Ingrid Fuglestvedt, Øystein Sørensen, David Wideberg Howden,

Observatører: Douwtje van der Meulen, Erling Sandmo (ledet møtet under diskusjonssak A); Siri Aamodt, Finn Erhard Johannessen (under orienteringssak C);

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Kristin Kjellberg, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Ingen saker ble meldt under eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringssakene, Sak 07/12, Diskusjonssak A, Sak 09/12 og Sak 08/12.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 15. februar 2012
Se protokoll fra møtet 15. februar 2012 her.

O-Sak B: Rapport fra Internasjonaliseringsgruppen ved IAKH
Saksdokumenter:
Udatert notat fra arbeidsgruppen Pharo/Coulson/Sigurðsson/Neumann

O-Sak C: IAKHs kvalitetsrapport for studier 2011
Saksdokumenter:
Rapport av 7.3.2012

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
• Oppussingen i NT er i rute
• Utsendelse av innkalling og saksdokumenter elektronisk eller i papirform. Innkalling og saksdokumenter vil sendes ut i papirversjon til alle medlemmer, i tillegg til i elektronisk form.

Orienteringssakene ble gjennomgått og tatt til etterretning.


Til behandling:

Sak 07/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 15. februar 2012: Håkon Evju og David Wideberg Howden.

Sak 08/12: Årsplan for 2012
Saksdokumenter:
Årsplan av 9.2.2012 fra instituttleder
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser det ble enighet om i møtet.

Sak 09/12: Norgeshistorien på nett: utlysningstekster for to stillinger knyttet til prosjektet
Vedtak:
Instituttledelsen får fullmakt til å sluttredigere utlysningsteksten. Utlysningstekstene legges frem i et ekstraordinært møte i Innstillings- og tilsettingsutvalget.
Enstemmig vedtatt.

Diskusjonssak:

D-Sak A: Valg eller tilsetting av instituttleder
Lotte Hedeager forlot møtet. Erling S. Sandmo ledet møtet.
Saksdokumenter:
Notat av 23.1.2012 fra administrativ leder til instituttstyret
Se også Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter
Styret ønsker å opprettholde dagens ordning med tilsatt leder for kommende periode.

Eventuelt

Oslo, 14. mars 2012


Lotte Hedeager    Håkon Evju   David Wideberg Howden
Instituttleder

                                                          Kristin Kjellberg
                                                        Administrativ leder
 

Publisert 19. mars 2012 10:18 - Sist endret 21. mars 2012 15:03