Instituttstyret ved IAKH

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 5. september 2012 kl. 14:15 – 14:25.

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus

Til stede:
Medlemmer:
Hilde Sandvik (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Christopher Prescott, Håkon A. Evju, Erlend K. Haavardsholm,
Varamedlemmer: Siri Aamodt

Observatører: Douwtje van der Meulen, Erling Sandmo, Ingrid Gudmestad;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).


Til dagsorden:
Ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. mai 2012
Se protokoll fra møtet 16. mai 2012 her.
O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
Ingen orienteringssaker


Til behandling:

Sak 12/12: Utpeking av møteleder.
Vedtak:
Hilde Sandvik bes å lede møtet.

Sak 13/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 5. september 2012: Erlend Haavardsholm og Håkon Evju.

Sak 14/12: Ansettelse av instituttleder ved IAKH for perioden 2013-2016: nedsettelse av intervjukomité
Se for øvrig protokoll fra møtet i styret 14. mars 2012, diskusjonssak (D-Sak A: Valg eller tilsetting av instituttleder).
Saksdokumenter:
Notat av 21. mai 2012 fra personalrådgiver ved HF, Greta Holm
Utlysningstekst, august 2012
Vedtak:
Det nedsettes en intervjukomité bestående av: Hilde Henriksen Waage, Christopher Prescott (begge representanter for gruppen fast vitenskapelig ansatte); Bård Frydelund (representant for gruppen midlertidig vitenskapelig personale) og Siri Aamodt (representant for studentene).


Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.


Oslo, 5. september 2012

Hilde Sandvik                               Erlend K. Haavardsholm                                        Håkon A. Evju
Møteleder
      
Katrine Randin
Administrativ leder

Publisert 10. mai 2012 10:40 - Sist endret 6. sep. 2012 14:43