Institutt for arkeologi, konservering og historie

Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 16. mai 2012 kl. 14:15-15:25

Sted: Seminarrom 1133, 11. etasje, Niels Henrik Abels hus

Til stede:
Medlemmer:
Lotte Hedeager (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Christopher Prescott, Erlend K. Haavardsholm, Espen Smith-Meyer; Julia Kotthaus;
Varamedlemmer: Louise K. Dedichen;

Observatører: Douwtje van der Meulen, Erling S. Sandmo, Siri Aamodt;

Fra administrasjonen: Olaf Christensen, Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:

Sak 11 trekkes.
Ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 14. mars 2012
Se protokoll fra møtet 14. mars 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
a. Prosessen omkring fordeling av stipendier på ulike fagområder ved fakultetet. Historie er tildelt 3 stipendier.
b. Møteplan for høstsemestret ble delt ut i møtet.


Diskusjonssak:

D-Sak A: Høring - omorganisering av fakultetets forskerutdanning. Forslag til endring av ph.d.-programmets organisering fom. 2013
Saksdokumenter:
Høringsnotat av 8. mai 2012 fra HF
Saken ble diskutert og styret ber om at instituttledelsen utformer et høringsnotat i henhold til de kommentarer som fremkom i møtet. Styret slutter seg i all hovedsak til en modell hvor forskerutdanningen organiseres på instituttnivå.


Til behandling:

Sak 10/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  16. mai 2012: Hilde Sandvik og Espen Smith-Meyer.

Sak 11/12: Utlysning av fast førsteamanuensisstilling i arkeologi
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8. mai 2012
Forslag til utlysningstekst av 8. mai 2012
Saken trekkes.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo, 16. mai 2012

Lotte Hedeager    Hilde Sandvik   Espen Smith-Meyer
Instituttleder       

Harald Schmedling
Fungerende administrativ leder

Publisert 22. mai 2012 15:52