Protokoll fra møtet i instituttstyret ved IAKH 24.10.12

Møtet ble avholdt i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15 - 15:50.

Til stede:
Medlemmer:
Tor Egil Førland (møteleder fram til og med sak 16/12), Hilde Sandvik (møteleder fra sak 17/12), Hilde Henriksen Waage (kun under sak 17/12), Christopher Prescott, Erlend K. Haavardsholm, Ingrid Gudmestad, Siri Aamodt, Carsten Paludan-Müller (fra sak 16/12);
Varamedlemmer: Ingrid Fuglestvedt, Sigrid Ø. Svendal;

Observatør: Douwtje van der Meulen (forlot møtet under sak 17/12);

Fra administrasjonen: Olaf Christensen (forlot møtet under sak 17/12), Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Ingen merknader til dagsorden, ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. september 2012
Se protokoll fra møtet 5. september 2012 her.


Til behandling:

Sak 15/12: Godkjenning av valginnberetning av representanter til styret fra studentene - suppleringsvalg
Saksdokumenter:
Valgprotokoll av 27.9.2012 fra E. Bertelsen og I. Gudmestad
Vedtak:
Instituttstyret tar valginnberetningen til etterretning og godkjenner at Ingrid Gudmestad møter som ordinær representant for studentene ut 2012, med Erik Tobias Taube og Annveig Bugge som vararepresentanter. Ingrid Gudmestad møter som vara i innstillings- og tilsettingsutvalget.

Sak 16/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 24. oktober 2012: Sigrid Ø. Svendal og Ingrid Gudmestad.


Diskusjonssak:

D-Sak: Budsjett 2013
Saksdokumenter:
Søknad om omstillingsmidler, datert 5.10.2012, fra IAKH til HF
Notat av 9.10.2012 fra HF til IAKH om forskuttering av faglig prioriterte stillinger
Rammenotat fra instituttleder til styret av 16.10.2012
Notatet ble drøftet og tatt til etterretning.
Tor Egil Førland forlot møtet.


Til behandling i lukket møte:

Sak 17/12: Innstilling til stilling som instituttleder ved IAKH fra 1.1.2013.
Saksdokumenter:
• Fremleggsnotat av 18.10.2012
• Utlysningstekst
• Intervjukomiteens uttalelse med vedlegg.:
   - Intervjuplan
   - Søknader, CV-er, publikasjonslister og refleksjonsnotater fra de tre søkerne
Vedtak
Intervjukomitéens flertallsrangering ble vedtatt med seks stemmer mot 3 stemmer.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 24. oktober 2012


Hilde Sandvik    Sigrid Ø. Svendal    Ingrid Gudmestad
Møteleder
      
          Katrine Randin
          Administrativ leder

 

Publisert 26. okt. 2012 14:28 - Sist endret 26. okt. 2012 14:45