Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 21.11.12

Møtet ble avholdt i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus, kl. 14:15 – 14:50.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Erlend K. Haavardsholm;
Varamedlemmer: Ingrid Fuglestvedt, Sigrid Ø. Svendal, Annveig Bugge;

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Ingen merknader til dagsorden, ingen saker meldt under eventuelt.


Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 24. oktober 2012
Se protokoll fra møtet 24. oktober 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
- Godkjenning av utlysning av 2 førsteamanuensisstillinger i historie skal opp i TUV førstkommende fredag.
- Ifm tildeling av omstillingsmidler er det nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede kulturarv og museologi og en for Midtøsten studier
- TUVs møte 9.11.2012 tilsatte Tor Egil Førland som instituttleder for kommende fireårsperiode
- Valg til instituttstyret kommende periode er nå i gang som elektronisk valg


Diskusjonssak:

D-Sak: Budsjett 2013
Saksdokumenter:
• Oversikt over innspill delt ut i møtet.
IAKH har ennå ikke mottatt eksakte tall for kommende budsjettår. Møteleder inviterte til en prinsipiell diskusjon om hvilke prinsipper man skal følge ifm med innspill til ekstraordinær aktivitet og som ikke normalt dekkes av ordinære budsjettposter. I møtet ble det delt ut en oversikt over konferanser, seminarer og workshops som antydningsvis ønskes avholdt neste år. Styret anbefaler at settes av en rund sum til konferanser m.m. på neste års budsjett. Søknader bør innholde et spesifisert budsjett. Styret drøftet også ønsker om trykkestøtte eller finansiering av festskrifter.


Til behandling:

Sak 18/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 21. november 2012: Ingrid Fuglestvedt og Annveig Bugge.

Sak 19/12: Forslag til oppnevning av ekstern styrerepresentant og vara for perioden 2013-2016
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 15.11.2012.
Vedtak:
Instituttstyret foreslår overfor fakultetsstyret at Nina Kristiansen oppnevnes som ekstern representant i styret ved IAKH med Françoise Hanssen-Bauer som vara.


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.


Oslo, 21. november 2012


Tor Egil Førland                   Annveig Bugge                   Ingrid Fuglestvedt 
Fungerende instituttleder       

                                                                                       Katrine Randin
                                                                                       Administrativ leder
 

Publisert 22. nov. 2012 14:51 - Sist endret 30. aug. 2016 10:26