Protokoll fra møte i instituttstyret onsdag 12.12.12

Møtet ble avholdt i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus, kl. 14:15 – 14:55.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), Hilde Henriksen Waage, Hilde Sandvik, Håkon Evju, Erlend K. Haavardsholm;
Varamedlemmer: Øystein Sørensen, Erik Tobias Taube;

Observatør: Noëlle Streeton

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

Til dagsorden:
Ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt inn under eventuelt.


Orienteringssaker:
O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 21. november 2012
Se protokoll fra møtet 21. november 2012 her.

O-Sak B: Øvrige orienteringssaker
Nytt lederteam for kommende periode: Christopher Prescott forskningsleder; John McNicol undervisningsleder; Undervisningskoordinatorer: Arkeologi: Per Ditlef Frederiksen; Historie: Jan Eivind Myhre; Konservering: Douwtje van der Meulen (inntil videre).


Til behandling:

Sak 20/12: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 12. desember 2012: Hilde Henriksen Waage og Øystein Sørensen.

Sak 21/12: Budsjett 2013
Saksdokumenter:
• Rammenotat av 5.12.2012 med vedlegg.  Langtidsbudsjett | Tiltaksmal regnskap | Rammenotat
Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til budsjettforslaget med følgende endring: det gis støtte på Kr. 30.000 til forskerutdanningskurset  for arkeologi Dialogues with the past. Instituttstyret forutsetter at det i forbindelse med budsjettfremlegget for 2014 utarbeides et vesentlig bedre tallmateriale som grunnlag for styrets vedtak.


Eventuelt
Ingen saker meldt inn under eventuelt.


Oslo, 12. desember 2012


Tor Egil Førland                 Øystein Sørensen    Hilde Henriksen Waage 
Fungerende instituttleder       

                                   Katrine Randin
                                  Administrativ leder
 

Publisert 13. des. 2012 14:24 - Sist endret 30. aug. 2016 10:23