Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 11. desember 2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 13. november 2013

Se protokoll fra møtet 13. november 2013 her.

O-Sak B: Kartlegging av kompetanse innen Norden-tematikk

Saksdokumenter:
Notat av 8.10.2013 fra HF til instituttene
Notat av 25.10.2013 fra IAKH til HF

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 20/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. desember 2013: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 21/13: Stillingsplan 2014-17.

Se for øvrig protokoll fra styremøtene: 13.3.2012 (Diskusjonssak 2); 12.6.2013 (Diskusjonssak 4) og 11.9.2013 (Diskusjonssak 1).

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Stillingsplan 2014-17
Referat fra drøftingsmøte om stillingsplan med organisasjonene, møte 29.11.2013

Følgende tabeller er sendt styrets medlemmer i elektronisk form:
Tabell 1: oversikt over avganger ved IAKH
Tabell 3: undervisningsbehov i arkeologi
Tabell 4: undervisningsbehov i historie
Tabell 5:grunnlagsdata over studentinteresse, veiledningsbehov, undervisningspliktsaldo og vitenskapelig publisering i arkeologi og historie

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte stillingsplan for perioden 2014-2017.

 

Sak 22/13: Langtidsbudsjett 2014-2018

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 4.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Langtidsbudsjett 2014-2018

Forslag til Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjett for perioden 2014-2018.

 

Sak 23/13: Budsjett 2014

Saksdokumenter:
Budsjettnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Budsjett 2014, tiltaksoversikt

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2014.

 

Sak 24/13: Utlysning av postdoktorstilling, HERA-prosjekt, ved Veronique Pouillard

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 3.12.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Utlysningstekst

Forslag til Vedtak:

Styret godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352).

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 25/13: To stillinger som universitetsstipendiat (SKO 1017) - innstilling

Saksdokumenter:
Forslag til innstilling av 20.11.2013 med vedlegg: utlysningstekst, utvidet søkerliste, søknader fra de innstilte med vedlegg.

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar forslaget til innstilling til to universitetsstipendiatstillinger og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

 

Oslo, 4. desember 2013

 

 

Tor Egil Førland     
instituttleder                                                                                                               

                                                                                      Katrine Randin
                                                                                      administrativ leder

 

 

Publisert 4. des. 2013 15:39 - Sist endret 11. des. 2013 12:51