Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 12.6.2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 543 i  Niels Treschows hus onsdag 12. juni 2013 kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 17. april 2013
Se protokoll fra møtet 17. april 2013 her.

O-Sak B: Innstilling til stilling som stipendiat (SKO1017) tilknyttet prosjektet Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300–1000)
Saksdokumenter:
- Forslag til innstilling av 13.5.2013 fra komité bestående av Christopher Prescott, Ildar Garipzanov og Romy Wyche. (Konfidensielt)

O-Sak C: Regnskapsrapport for første tertial 2013
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat fra instituttleder til instituttstyret | Ledelsesvurdering | Artsbasert rapport for IAKH fra april

O-Sak D: NOKUTs gjennomgang av IAKHs mastertilbud
Orientering ved John McNicol.

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Faglige prioriteringer ved HF – foreløpige resultater
Orientering ved instituttleder.

D-Sak 2: Omstillingsprosjektene ved HF som angår IAKH
Saksdokumenter:

- Udatert notat om omstillingsprosjektet Midtøsten: forslag om ny master (benevnt som ”Forslag til utviklingstiltak”)
- Notat av 14.5.2013 omstillingsprosjektet Kulturarv og museologi: forslag om ny master.

D-Sak 3: Instituttkonferanse høsten 2013
- Notat fra instituttleder til instituttstyret legges frem i møtet.

D-Sak 4: Arbeidet med ny stillingsplan - tidsplan
- Notat fra instituttleder til instituttstyret legges frem i møtet.

Til behandling:

Sak 07/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:
- Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  12. juni 2013: ……………………………… og ………………... .
 

Eventuelt

Oslo, 5. juni 2013

 

Tor Egil Førland              

Instituttleder                                                                                                                       Katrine Randin

                                                                                                                                             Administrativ leder

Publisert 7. juni 2013 14:12 - Sist endret 12. juni 2013 10:52