Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 13.3.2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus onsdag 13. mars 2013 kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. desember 2012
Se protokoll fra møtet 12. desember 2012 her.

O-Sak B: Styrets sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 1.3.2013 fra instituttleder til styret
Valgprotokoll av 23.11.2012

O-Sak C: Programrådenes sammensetning
Saksdokumenter:
Notat av 12.3.2013

O-Sak D: Faglige prioriteringer: fremdrift
Saksdokumenter:
Notat av 26.2.2012 fra dekanen til fakultetsstyret

O-Sak E: Stillinger, muntlig orientering
• Studieadministrative stillinger
• Førsteamanuensisstillingene i samtidshistorie: fremdrift
• Vikarvikar for internasjonal samtidshistorie
• Vikar 2013h–2014v for forskningsleder


Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Rapporten om kjønnsubalansen i historiefaget: plan for behandling
Saksdokumenter:
Rapport av 19.2.2013 fra AFI

D-Sak 2: Stillingsplanen: plan for arbeidet
Saksdokumenter:
Notat av 7.3.2013


Til behandling:

Sak 01/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  13. mars 2013: ……………………………… og ………………... .

Sak 02/13: Instituttledelsens årsrapport for 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 6.3.2013 fra instituttleder
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til den fremlagte forslag årsrapport.

Sak 03/13: Regnskap for 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 5.3.2013 fra instituttleder (med vedlegg)
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte regnskap for 2012.

Sak 04/13: IAKHs studiekvalitetsrapport 2012
Saksdokumenter:
Rapport av 5.3.2013
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til den fremlagte rapport.

Sak 05/13: Nedlegging av Innstillings- og tilsettingsutvalget ved IAKH. Fullmakt til instituttleder
Saksdokumenter:
Notat av 4.3.2013 fra instituttleder (vedlegg)
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret går inn for å nedlegge ITU med umiddelbar virkning. Instituttleder gis en permanent fullmakt til å nedsette sorteringskomité, sakkyndig komité og intervjukomité for bedømmelser i faglige stillinger.


Eventuelt

Oslo, 6. mars 2013

Tor Egil Førland 
Instituttleder                        Katrine Randin
                                        Administrativ leder

Publisert 6. mars 2013 14:46 - Sist endret 15. apr. 2013 15:13