Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 13. november 2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 16. oktober 2013

Se protokoll fra møtet 16. oktober 2013 her.

O-Sak B: Lektorutdanningen ved UiO – endringer i programmet

Orientering ved John McNicol.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Arbeidet med ny stillingsplan

Se for øvrig protokoll fra styremøtene: 13.3.2013 (Diskusjonssak 2); 12.6.2013 (Diskusjonssak 4) og 11.9.2013 (Diskusjonssak 1)

Saksdokumenter:

Notat av 7.11.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Oversiktstabeller over undervisningsbehov, studentinteresse, vitenskapelig publisering og avganger i arkeologi og historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabell over undervisningsbehov i arkeologi (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabell over undervisningsbehov i historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)
Tabeller (inkludert grunnlagsdata) over studentinteresse, veiledningsbehov, undervisningspliktsaldo og vitenskapelig publisering i arkeologi og historie (sendt styrets medlemmer i elektronisk form)

 

D-Sak 2: Budsjett 2014

Saksdokumenter:

Notat av 6.11.2013 om langtidsbudsjett fra instituttleder til instituttstyret
Langtidsbudsjett pr. 6.11.2013
Budsjettnotat av 5.11.2013 fra instituttleder til instituttstyret
Budsjett 2014, pr. 6.11.2013
Budsjett 2014, tiltaksoversikt

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 16/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 13.november 2013: ……………………………… og ………………... .

 

Sak 17/13: Utpeking av representanter til valgstyret.

Saksdokumenter:

Notat av 6.11.2013 fra instituttleder til styret.

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å supplere instituttets valgstyre:

fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: ……

fra gruppen studenter: ……..

 

Til behandling i lukket møte:

Sak 18/13: Stilling som førsteamanuensis i historie, vestlig samtidshistorie (etter 1918) - innstilling

Saksdokumenter:

Forslag til innstilling av 5.11.2013 med vedlegg:

Forslag til Vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til innstilling til førsteamanuensisstilling og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Sak 19/13: Stilling som førsteamanuensis i historie, internasjonal samtidshistorie (etter 1918)

Saksdokumenter:

Forslag til innstilling av 5.11.2013 med vedlegg

Forslag til Vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til innstilling til førsteamanuensisstilling og sender den videre til vedtak ved fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

 

Eventuelt

 

Oslo, 6. november 2013

 

Tor Egil Førland             

Instituttleder

                                                                                                 Katrine Randin

                                                                                                Administrativ leder

Publisert 7. nov. 2013 10:40 - Sist endret 7. nov. 2013 14:08