Innkalling til møte i instituttstyret ved IAKH 17.4.2013

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus onsdag 17. april 2013 kl. 14:15.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 13. mars 2013
Se protokoll fra møtet 13. mars 2013 her.

O-Sak B: Arbeidet med rapporten om kjønnsubalansen i historiefaget
Muntling orientering ved John McNicol.
Se for øvrig protokoll fra møtet 13. mars 2013, D-Sak 1.

O-Sak C: Sorteringskomité for førsteamanuensisstillingene i historie
Saksdokumenter:
Notat av 2.4.2013 fra instituttleder til sorteringskomité

O-Sak D: Faglige prioriteringer ved HF
Saksdokumenter:
• 1. Faglige prioriteringer – status og fremdrift: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 2. Vekting av kriterier i basismodulen: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 3. Andel av virksomheten som skal prioriteres gjennom basismodulen: Fremleggsnotat av 22.3.2013 fra dekanen til fakultetsstyret
• 4. Kriterier for studiekvalitet og forsterkede masterprogram: Fremleggsnotat av 2.4.2013 fra dekanen til fakultetsstyret

O-Sak E: Organiseringen av PhD-utdanningen
Saksdokumenter:
Notat av 15.04.2013


Diskusjonssaker:

D-Sak 1: Tematiske forskningsområder
Saksdokumenter:
Notat av 28.2.2013 fra forskningsdekanen til instituttene

D-Sak 2: Stipendiatstillingsfordeling 2013
Saksdokumenter:
Notat av 2.42013 fra HF til instituttene

D-Sak 3: Instituttkonferanse høsten 2013
• Sak trukket


Til behandling:

Sak 06/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet  17. april 2013: ……………………………… og ………………... .


Eventuelt

Oslo, 9. april 2013

Tor Egil Førland 
Instituttleder                Katrine Randin
                                 Administrativ leder

Publisert 15. apr. 2013 15:28 - Sist endret 16. apr. 2013 11:44