Protokoll fra møte i instituttstyret 11. september 2013

Møtet fant sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus kl. 14:15 – 16:45.

Til stede:

Medlemmer: Tor Egil Førland (møteleder), John McNicol, Hilde Henriksen Waage, Andreas Snildal, Erlend K. Haavardsholm, Siri Marie Aamodt, Nina Kristiansen;

Varamedlem: Douwtje van der Meulen;

Observatør: Christopher Prescott; Odd Arvid Storsveen (ble gitt talerett under sak 09/13);

Fra administrasjonen: Katrine Randin, Harald Schmedling (referent).

 

Til dagsorden:

Ingen merknader til dagsorden. Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 12. juni 2013
Se protokoll fra møtet 12. juni 2013 her.

O-Sak B: Faglige prioriteringer ved HF – høring om foreløpige resultater
Saksdokument:
- Notat av 23.8.2013 fra HF til instituttene.
- Notat av 5.9.2013 fra IAKH ved instituttleder til HF.

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker
Instituttleder orienterte kort om HFs arbeide med faglige prioriteringer og fakultetsledelsens forslag som går videre til fakultetsstyret.

 

Diskusjonssak:

D-Sak 1: Arbeidet med ny stillingsplan
Saksdokumenter:
- Notat av 3.9.2013 (prinsipper for stillingsplanarbeidet), fra instituttleder til instituttstyret.
- Regneark og notat av 3.9.13 (undervisningsbehov, studentinteresse og forskningsstyrke, kommentarer til tabellene), fra instituttleder til instituttstyret (fordelt kun til styrets medlemmer).
Saken ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

Til behandling:

Sak 08/13: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen.
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 11. september 2013: Siri Marie Aamodt og Andreas Snildal.


Sak 09/13: Stillingsplan 2009-13: avklaring av hvilke stillinger som skal lyses ut nå.
Saksdokumenter:
- Notat av 3.9.2013 (oppfylling av stillingsplanen 2009-13), fra instituttleder til instituttstyret.

Vedtak:

Arkeologi:
Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis i middelhavsarkeologi (som også vil være åpen for søkere med kompetanse i klassisk arkeologi). Søkere må kunne lede feltkurs og beherske GIS og andre digitale databehandlingsverktøy som er særlig mye brukt i arkeologi for tiden, spesielt Intrasis. Enstemmig vedtatt.

Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis med krav til kompetanse i kritisk kulturarvsarkeologi. Stillingen bør ha tyngdepunkt i eldre jernalder. Enstemmig vedtatt.

Historie:
Det lyses ut en førsteamanuensis II innenfor norsk politisk samtidshistorie (etter 1918). Stillingen lyses ut med særlig fortrinn for søkere som har vist evne til å beherske media – både etablerte (radio, tv, aviser) og nye (sosiale) media. Vedtatt mot en stemme (Haavardsholm).

Det lyses ut et professorat II i klima/miljøhistorie, med ansvar for å utrede og utvikle mulighetene for en bredere satsing på dette feltet ved IAKH. Enstemmig vedtatt.

Det lyses ut en stilling som førsteamanuensis med krav om kompetanse i Midtøstens moderne historie. Enstemmig vedtatt.

Stillingen som førsteamanuensis i verdenshistorie/globalhistorie lyses ikke ut, men stillingen behandles som en del av stillingsplanen 2014-17. Enstemmig vedtatt.

 

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.

 

Oslo, 11. september 2013

 

Tor Egil Førland                    Andreas Snildal                    Siri Marie Aamodt               
Instituttleder                                                                                                                 

 

                                                                                 Katrine Randin
                                                                                 Administrativ leder

Publisert 16. sep. 2013 11:06 - Sist endret 18. okt. 2013 14:06